วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2557

โควต้าคณะวิทยาการจัดการ มศก. วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

มหาวิทยาลัยศิลปากรรับสมัครนักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์เข้าเรียนในสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการชุมชน สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาละ 1 คน นักเรียนสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.ms.su.ac.th และยื่นใบสมัครได้ที่ห้องแนะแนว ก่อนวันที่ 30 ธันวาคม 2557 เพื่อครูจะได้คัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นตัวแทนของโรงเรียนต่อไป
นักเรียนคนใดสนใจรีบแจ้งรายชื่อและสมัครทางwebsite ด่วนนะคะ

ไม่มีความคิดเห็น: