วันอังคารที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557

รับตรง โควตา วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี ลาดกระบัง 2558

รับตรง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครรับบุคคลเข้าศึกษาต่อใน วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมวัสดุนาโน ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 40 คน
 
คุณสมบัติ
 
-กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้ ม.6 หรือเทียบเท่า
-แผนการเรียนวิทย์-คณิต โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 
 
รับสมัคร  ตั้งแต่วันนี้ถึง 23 ตุลาคม 2558

ไม่มีความคิดเห็น: