วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557

รับตรง สถาปัตย์ ม.ศิลปากร 2558

กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก
           - รับสมัคร : 17 พฤศจิกายน - 25 ธันวาคม 2557
           - สอบข้อเขียน : 24-25 มกราคม 2558
           - ประกาศผลสอบข้อเขียนและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 23 กุมภาพันธ์ 2558
           - สอบสัมภาษณ์ : 14 มีนาคม 2558 (เฉพาะผู้ผ่านสอบข้อเขียน)
           - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและรายชื่อสำรอง : 23 มีนาคม 2558
           - รายงานตัวยืนยันสิทธิ์และขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา : 30 มีนาคม 2558

จำนวนที่รับเข้าศึกษา
           - จำนวน 40 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
           - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ประกาศนียบัตรอื่น ที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า โดยมีผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) ตลอดหลักสูตรฯ ไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือ
           - เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้าย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า โดยมีผลการเรียนระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย (GPAX) 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือ
           - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้าย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า ซึ่งเคยหรือได้รับทุนแลกเปลี่ยนไปศึกษาในต่างประเทศเป็นเวลา 1 ปี ขณะศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษา เช่น ทุน AFS, ทุน YES เป็นต้น โดยต้องนำเอกสารแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) ซึ่งมีค่าระดับไม่ต่ำกว่า 2.00 ที่ทางโรงเรียนออกให้ พร้อมหนังสือรับรองการได้รับทุนแลกเปลี่ยนจากทางโรงเรียน โดยแนบผลการเรียนขณะศึกษาในต่างประเทศประกอบด้วย ทั้งนี้ในการพิจารณาให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือก

เกณฑ์การคัดเลือก
สถาปัตย์ ศิลปากร 2558 3


การสมัคร
           - สมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://www.arch.su.ac.th/admission2558 ผู้สมัครต้องชำระเงินค่าสมัครสอบจำนวน 1,000 บาท ภายในวันที่กำหนดไว้ในใบรับสมัคร
           - พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าสมัครสอบ แล้วนำไปชำระเงินที่ธนาคารทหารไทย (โดยผู้สมัครจะต้องเก็บส่วนที่ทางธนาคารคืนให้ไว้เป็นหลักฐาน) ค่าสมัครสอบคัดเลือก 1,000 บาท ทั้งนี้ คณะฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าสมัครสอบทุกกรณี
           - พิมพ์บัตรสอบ ให้พิมพ์บัตรสอบซึ่งภายในบัตรสอบจะระบุชื่อนามสกุล รูปถ่าย เลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ อาคารสอบ และสถานที่สอบไว้หลังจากการชำระเงินผ่านธนาคารแล้วประมาณ 5 วัน ถือว่าได้รับสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

พี่โดมแนะน้อง
           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่
           - เข้าสู่ ระบบรับสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่
           - Website : รับตรง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คลิกที่นี่
           - Facebook : สถาปัตย์ศิลปากร รับตรง 2558 คลิกที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น: