วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2557

รับตรง ทันตะ เภสัช พยาบาล มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ปี 58

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบรับตรง) เข้าศึกษาในคณะทันตแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะ เทคนิคการแพทย์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์
เปิดรับสมัครถึง 30 เมษายน 2558 
มีคุณสมบัติเฉพาะของผู้เข้าศึกษาแต่ละหลักสูตร

 คณะทันตแพทยศาสตร์

ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาตลอดหลักสูตร (๖ปี) รวมเป็นเงิน ๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท
 ๑. ค่าสมัคร ๕๐๐ บาท
 ๒. ค่าขึ้นทะเบียนนิสิต ๓,๕๐๐ บาท
 ๓. ค่าลงทะเบียนเสริมพื้นฐาน ๓๕,๐๐๐ บาท
 ๔. ค่าประกันการเข้าศึกษา ๑๐๐,๐๐๐ บาท
มหาวิทยาลัยได้จัดระบบการชำระค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาเป็นแบบระบบเหมาจ่าย กล่าวคือ ค่าใช้จ่ายเพื่อ การศึกษาตลอดหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เป็นจำนวนเงิน ๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท (ปีละ ๘๐๐,๐๐๐ บาท) โดยมหาวิทยาลัยได้กำหนดให้นิสิตแบ่งชำระเป็นรายภาคการศึกษาละ ๔๐๐,๐๐๐บาท เป็นระยะเวลา ๖ ปีการศึกษา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุสิ้นเปลื้องทางทันตกรรมตลอดระยะเวลาการศึกษาคิดเป็นเงินประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ บาท”
นิสิตต้องชำระรายการ๑+๒+๓+๔ (ค่าประกันการเข้าศึกษา) ๑๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๓๙,๐๐๐บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ในวันที่สอบสัมภาษณ์ “กรณีผ่านการคัดเลือก” และนิสิตที่ผ่านคัดเลือกซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ. กรอ) และมีความประสงค์จะขอกู้เงินจากกองทุนกู้ยืมจากกองทุน กยศ. นั้น กองทุนกำหนดให้เงินกู้ยืมค่าเล่าเรียนไม่เกินปีละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท และค่าครองชีพไม่เกินปีละ ๒๖,๔๐๐บาท ดังนั้น นิสิตจะต้องชำระส่วนที่เหลือ เป็นจำนวนเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท ต่อปี
หน้าเว็บไซต์หลัก http://www.western.ac.th/westernnew/admission/

ไม่มีความคิดเห็น: