วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2554

แฉเรื่องจริงคณะจิตวิทยา!!!

คณะจิตวิทยา คืออะไร???

คณะจิตวิทยา เรียนเกี่ยวกับอะไร???

คณะจิตวิทยาต้องอยู่กับคนบ้าตลอดมั้ย???

จิตวิทยา กะ จิตแพทย์ ต่างกันยังงัย??

คงมีน้องๆหลายคน รวมทั้งบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองหลายท่าน สงสัย ว่า จริงๆแล้ว จิตวิทยา เป็นยังงัยกันแน่
วันนี้พี่ ในฐานะนิสิตจิตวิทยาคนหนึ่ง จึงอยากไขข้อสงสัย ประเด็นเหล่านี้ ให้กระจ่างแจ้งสักครั้ง

1.จิตวิทยาคืออะไร ??
>>>>>>จิตวิทยา
Ψ Psychology" ซึ่งมีรากศัพท์มาจากภาษากรีก 2 คำ คือ
"Psyche" หมายถึง "วิญญานหรือจิต"
"Logos" หมายถึง ศาสตร์หรือการศึกษา
โดยจิตวิทยาเป็นวิชาที่ก่อกำเนิดมาโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษามนุษย์ในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในตัวมนุษย์ด้วยกันเอง
Ψ จิตวิทยา เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และกระบวนการทางจิต

2.จิตวิทยา เกี่ยวกับอะไร ??
>>>> คณะจิตวิทยา ใช้เวลาเรียน 4 ปี เรียนจบได้ปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา จิตวิทยา เป็นศาสตร์หนึ่งในวิทยาศาสตร์สุขภาพ เนื้อหาที่เรียนส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เน้น ชีววิทยา และเรียนลึกถึงเรื่องเกี่ยวกับจิตใจ พฤติกรรม และความรู้สึก ของบุคคล การศึกษาพฤติกรรมของคนเรามีทั้งที่สังเกตง่ายๆ และพฤติกรรมที่ซับซ้อนได้รับอิทธิพลจากหลายปัจจัย เพื่อค้นหาสาเหตุและทำความเข้าใจลักษณะธรรมชาติของพฤติกรรมมนุษย์ คำถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ในบริบทต่างๆ เช่น เหตุใดวัยรุ่นจึงมีอารมณ์รุนแรง หรือเหตุใดพนักงานจึงไม่ค่อยมีแรงจูงใจในการทำงาน หรือ ทำไมคนแต่ละคนจึงมีความอดทนต่อปัญหาได้แตกต่างกัน
เหล่านี้เป็นหน้าที่ของนักจิตวิทยา ในการศึกษา “พฤติกรรมและจิตของมนุษย์”
ซึ่งมีหลายสาขามากๆ แต่ในประเทศไทย จะเปิดเพียงไม่กี่สาขา

3.คณะจิตวิทยาต้องอยู่กับคนบ้าตลอดมั้ย???
>>>>ข้อนี้พี่ขอบอกตัวใหญ่ๆว่า ไม่ใช่เลยสักนิด นักจิตวิทยาไม่ได้อยู่กับคนบ้าตลอด เพราะแต่ละสาขามีการเรียน การฝึกงาน ตลอดจนการทำงาน ที่แตกต่างกัน อยู่ที่ว่า น้องๆ เลือกเรียนสาขาอะไร ซึ่ง สาขาที่ไม่ต้องเจอคนป่วยเลยก้อมี อยู่ที่ว่าสาขานะน้อง ก่อนจะเรียนก้อเลือกๆดูดี

4.จิตวิทยา กะ จิตแพทย์ ต่างกันยังงัย??
>>>> จิตแพทย์ คือ บุคคลที่จบแพทยศาสตร์ 6 ปี แล้วเรียนต่อเฉพาะทางในสาขา จิตเวช ซึ่ง นักจิตวิทยา คือ บุคคลที่เรียนจิตวิทยาโดยตรง ไม่ได้เรียนแพทย์มา ดังนั้น จิตแพทย์จึงจะรู้เรื่องเกี่ยวกับ ยา และการรักษาด้วยการผ่าตัด มากกว่านักจิตวิทยา ศาสตร์ของจิตวิทยาจะชัดเจนตรงที่เค้าสอนให้เรารู้เกี่ยวกับการสังเกต พฤติกรรม ภาวะจิตใจ อารมณ์ และการบำบัด มากกว่า (จิตแพทย์บางคน เมื่อจบมาแล้ว ยังมาเรียนเพิ่มทางด้านจิตวิทยาก้อมี)

5.คนที่จะเรียนจิตวิทยาต้องมีคุณสมบัติอย่างไร
Ψ อย่างแรกเลยนะพี่ว่าต้องอยากเรียนค่ะ ที่จริงไม่ว่าจะเรียนอะไรถ้าเราอยากเรียนเอง ไม่ได้โดยใครบังคับว่ามันก็น่าจะมีความสุขนะ ได้ทำในสิ่งที่ชอบ อะไรประมาณนี้
แล้วก็น่าจะเป็นคนที่ ชอบอยู่กับคน ชอบสังเกตซักหน่อย เพราะจิตวิทยาเป็นการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์
วิชาที่อาจจะต้องเน้นหน่อยก็ภาษาอังกฤษค่ะ เพราะว่าตำราเรียนส่วนมากจะเป็นภาษาอังกฤษค่ะ ส่วนเลขก็มีใช้บ้าง (มีเรียนสถิติ) แต่ไม่ได้คำนวณเองนะใช้โปรแกรมคำนวณ

6.สาขาต่างๆของจิตวิทยา

จิตวิทยาคลินิก
Ψ จิตวิทยาคลินิกจะมีจุดที่เน้นอยู่ 2 ส่วน คือ การทำแบบทดสอบทางจิตวิทยา
(ระดับ A คือนักจิตวิทยาสาขาอื่นไม่สามารถทำได้เช่น rorchach WAIS เป็นต้น) และทำจิตบำบัด
การเรียนจะเกี่ยวกับอาการผิดปกติทางจิต ทั้งเรื่องโรค พยาธิสภาพ การใช้เครื่องมือหรือแบบวัดทางจิต เพื่อใช้ในการตรวจเป็นข้อมูลประกอบในการวินิจฉัยโรคทางจิต การทำจิตบำบัด
งาน - ตรงตามสายงานคือเป็นนักจิตวิทยาคลินิกในโรงพยาบาล เพื่อทำการประเมินและบำบัดทางจิตแก่ผู้ป่วยทางจิตเวช เป็นนักจิตวิทยาตามสถานพินิจหรือศาล เพื่อทำการประเมินสภาพจิตของผู้ต้องหา รวมทั้งทำกิจกรรมหรือบำบัดทางจิตแก่ผู้ต้องขัง จิตวิทยาคลินิกต้องสอบใบประกอบโรคศิลป ซึ่งทำให้สามารถเปิดคลินิกบำบัดได้เช่นเดียวกับในต่างประเทศ และจะทำให้สามารถรับงานอิสระได้มากขึ้น

จิตวิทยาอุตสาหกรรมฯ
Ψ จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (Industrial and Organizational Psychology) เป็นศาสตร์ที่ศึกษาจิตวิทยา เพื่อนำมาประยุกต์กับการทำงานและนำมาซึ่งความเป็นอยู่ที่ดีของบุคลากรทุกระดับในบริบทของการทำงาน ยังผลให้องค์การสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของประเทศไทยที่จำเป็นต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเพิ่มคุณภาพประสิทธิภาพ และผลิตภาพ(ที่มา:http://www.psy.chula.ac.th/psy/files/ProgramIO.pdf)
Ψ เรียนตั้งแต่คัดเลือกคนเข้าทำงานให้เหมาะสม จะมีคำที่เป็นคติของจิตอุตฯว่า put the right man on the right job อีกส่วนก็คือการฝึกอบรมพนักงาน คือเรียนเกี่ยวกับการพยายามให้งานที่จะออกมานั้นมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยคำนึงถึง ทรัพยากรมนุษย์ ด้วยอะค่ะ
งานที่ตรงสาขาที่สุดก็เลยเป็นตำแหน่งฝ่ายบุคคล หรือเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมตามบริษัทหรือโรงงานต่างๆ

จิตพัฒนาการ
Ψ จิตพัฒนาการจะเน้นที่การส่งเสริมพัฒนาการของบุคคลในทุกช่วงวัยให้เป็นไปตามพัฒนาการของและช่วงวัย ซึ่งมักจะมุ่งเน้นไปที่กลุ่มเด็กและวัยรุ่น เรียนพัฒนาการทุกช่วงวัย ทั้งทางร่างกาย จิตใจ ความต้องการทางสังคม การใช้ชีวิต ตั้งแต่อยู่ในท้องแม่, อุแว้ๆ ออกมา เป็นทารก เป็นเด็ก เป็นวัยรุ่น, ผู้ใหญ่จนกระทั่งแก่ตาย
Ψ จิตวิทยาพัฒนาการเป็นเสมือนสาขาใหญ่ของจิตวิทยาที่เรียนเกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษย์ในทุกช่วงวัย ซึ่งสามารถศึกษาต่อเฉพาะช่วงวัยได้อีกเช่น จิตวิทยาเด็ก จิตวิทยาวัยรุ่น เป็นต้น สาขานี้เกิดจากแนวความคิดที่จะอธิบายพฤติกรรม จิตใจ รวมทั้งความสามารถต่างๆของมนุษย์ในแต่ละช่วงวัย และเพื่อที่หาหาแนวทางที่จะทำให้มนุษย์มีพัฒนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยของตนเอง

จิตวิทยาสังคม
Ψ จิตวิทยาสังคม เป็นวิชาที่ศึกษาพฤติกรรมทางสังคมของมนุษย์ โดยศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกัน เพื่อทำความเข้าใจอิทธิพลของสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่มีผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์จิตชุมชน
Ψ จิตวิทยาชุมชนนั้นแยกออกมาจากจิตวิทยาคลินิกอีกทีแต่จะเป็นการทำงานในทางป้องกันมากกว่ารักษา จิตวิทยาชุมชนจะมีลักษณะที่พิเศษอีกอย่างหนึ่งคือจะเป็นเหมือนจุดกึ่งกลางระหว่างจิตวิทยาคลินิก จิตวิทยาอุตสาหกรรม และจิตวิทยาสังคม งานที่ส่วนใหญ่มักเข้าไปทำคือการฝึกอบรม

จิตวิทยาการปรึกษา
Ψ จิตวิทยาการปรึกษา (Counseling Psychology) เป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับ การปรึกษาเชิงจิตวิทยา (Counseling) ซึ่งเป็นกระบวนการที่มุ่งให้ผู้มีปัญหาได้ทำความเข้าใจกับปัญหาของตน และมองเห็นแนวทางในการแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเอง โดยนักจิตวิทยาการปรึกษา (Counselor) มีหน้าที่เป็นผู้เอื้อให้ผู้มีปัญหาได้เข้าใจปัญหาของตนอย่างชัดเจนที่สุด นักจิตวิทยาการปรึกษาจะไม่เข้าไปบงการ แนะนำ หรือ แทรกแซง ผู้รับบริการ แต่ละช่วยให้เค้าสามารถจัดการปัญหาได้ด้วยตัวเอง
ผู้เข้ารับบริการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาจะได้รับประโยชน์ ในแง่ของการเกิดความเข้าใจในตนเอง และสามารถวางแนวทางการดำเนินชีวิตตนเองได้อย่างเหมาะสม สามารถเผชิญสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตได้อย่างมั่นคง และสามารถจัดการปัญหาของตนได้อย่างสอดคล้องและเหมาะสมกับความเป็นจริง และยังช่วยให้ค้นพบศักยภาพได้อย่างเต็มที่ ในการพัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ ขยายทัศนะการสองโลก และชีวิตก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตนเองในทางที่ดี
ระ

จิตวิทยาการแนะแนว
Ψ ก็เรียนไปทางเป็นอาจารย์แนะแนวในโรงเรียนอะค่ะ เรื่องที่เรียนเช่น หลักการแนะแนวในโรงเรียนเพื่อพัฒนานักเรียน /ความเข้าใจเกี่ยวกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เพื่อให้สามารถจำแนก ช่วยเหลือและพัฒนานักเรียนได้อย่างเหมาะสม/วิธีการและเทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในงานแนะแนว
(ที่มา: http://www.psy.chula.ac.th/psy/files/intro_counseling.pdf )

แนะนำจิตวิทยา (พี่ขอแนะนำเพียงแค่ 2 ที่นะคะ พอรู้แนว)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
o สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา
o สาขาวิชาจิตวิทยาสังคม
o สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ
o สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์
o สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก
o สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน
o สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ
o สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

ปัจจุบันนักจิตวิทยา เป็นอาชีพที่ขาดแคลนมาก เพราะยิ่งนับวัน ปัญหาของสังคมที่รุมเร้า ทำให้คนจำนวนมากเกิดความเครียด และในอีกสี่ปีข้างหน้า พี่รับรองได้เลยว่า คนไทยจะเครียดมากขึ้นกว่าเดิม เพราะปัญหาการแย่งงานทำ เพราะในอีกสี่ปี เราจะเข้าร่วมอาเซียนแล้ว อาจจะเห็นคนพม่า ลาว เขมร มาเดินหางานในประเทศเรา แข่งกับบัณฑิตที่เพิ่งจบและที่ขบนานแล้ว ซึ่งแน่นอนว่า เครียดดดดดดสุดๆ

ตั้งแต่ที่พี่ตัดสินใจเรียนคณะนี้ ก้อมักจะมีคำถามเข้ามาบ่อยๆ ว่า ทำไมเรียนคณะนี้ล่ะ มีคนบ้าที่เรียน ...... คำถามพวกนี้ พี่เจอจนชินเสียแล้ว ซึ่งอยากจะบอกน้องๆและผู้ปกครองหลายๆท่านว่า สังคมไทยไม่เคยพัฒนาเลย ทั้งสภาพบ้านเมืองและความคิดของคนในชาติ เราต้องยอมรับว่า สำหรับคนไทยแล้ว เรื่องของจิตวิทยา และการไปพบจิตแพทย์ ถือเป็นเรื่องน่าอับอาย เพราะกลัวจะถูกหาว่าบ้า!!! ซึ่งต่างจากสังคมของเมืองนอก อย่างเช่น ในสหรัฐ คนสหรัฐแทบทุกคน จะมีนักจิตวิทยาประจำตัว ซึ่งพวกเขาจะไปพบนักจิตวิทยากัน มันถือเป็นเรื่องปกติมากๆ และถ้าคุณมีเพื่อนเรียนเมืองนอก ลองบอกเค้าดูสิ ว่าเราเรียนจิตวิทยา เราจะได้ยินคำตอบจากพวกเขาว่า Oh!!my got , really!! , it’s interesting ฝรั่งจะชื่นชมมากๆ มากกว่าคนที่เรียนหมอซะอีก เพราะเขาถือว่า นักจิตวิทยา คือกลุ่มบุคคลที่เข้าใจจิตใจของคนอื่น คือผู้เชี่ยวชาญด้านสมอง และที่สำคัญในอเมริกา อาชีพนักจิตวิทยาบูมมาก งานไม่หนัก และได้ตังค์เยอะ

และสุดท้ายพี่อยากบอกน้องๆว่า ตั้งแต่ที่พี่ตัดสินใจเรียนคณะนี้ ไม่เคยรู้สึกเสียใจเลย เพราะมันคือสิ่งที่พี่รัก และคือความฝันของพี่ การจะเรียนอะไรนั้น จงเลือกเรียนในสิ่งที่ตนเองรัก แล้วทุกอย่างจะดีเอง “”””””


อ่านต่อ : http://www.dek-d.com/board/view.php?id=2204593#ixzz1PoUv6pDQ

ไม่มีความคิดเห็น: