วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ม.เกษตร (สกลนคร)รับตรง ปี 55

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จำนวน 130 คน
สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร จำนวน 130 คน
สาขาวิชาอาหารปลอดภัยและโภชนาการ จำนวน 60คน
สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต จำนวน 60คน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เป็นนักเรียนปัจจุบันที่ศึกษาอยู่ชั้นม.6 มีผลการเรียนสี่ภาคการศึกษาไม่ต่ำว่า 2.50
แต่หากเกรดไม่ถึง

ต้องมีหนังสือรับรองความสามารถการเป็นตัวแทนนักกีฬาจากสถานศึกษา
ต้องมีหนังสือรับรองความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมจากสถานศึกษา
มีหนังสือรับรองจากผู้ใหญ่บ้านหรือ อบต. รับรองผู้ปกครองประกอบอาชีพเกษตรกรรม
หรือคุณสมบัติอื่นๆ ที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม
กำหนดการรับสมัคร 1 มิถุนายน -15 กันยายน 2554

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดได้ที่เอกสารหมายเลข 1ด้านล่างค่ะ

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 140 คน
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต จำนวน 140 คน
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ จำนวน 140 คน
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม จำนวน 140 คน
สาขาวิชาเคมีประยุกต์ จำนวน 140 คน
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 140 คน
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 140 คน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เป็นนักเรียนปัจจุบันที่ศึกษาอยู่ชั้นม.6 หรือปวช. มีผลการเรียนสี่ภาคการศึกษาไม่ต่ำว่า 2.50
และผลการศึกษาในระดับม.ปลายหรือปวช. ไม่ต่ำกว่า 2.50
แต่หากเกรดไม่ถึง ต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้

ต้องมีหนังสือรับรองความสามารถการเป็นตัวแทนนักกีฬาจากสถานศึกษา
ต้องมีหนังสือรับรองความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมจากสถานศึกษา
ต้องมีหนังสือรับรองความสามารถทางวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์จากสถานศึกษา
มีหนังสือรับรองการผ่านการเค้าร่วมเยาวชนเอเอฟเอส
มีหนังสือรับรองจากผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายก อบต.
หรือคุณสมบัติอื่นๆ ที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม
กำหนดการรับสมัคร 1 มิถุนายน -15 กันยายน 2554

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดได้ที่เอกสารหมายเลข 2 ด้านล่างค่ะ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการ จำนวน 140 คน
สาขาวิชาการบัญชี จำนวน 140 คน
สาขาวิชาการตลาด จำนวน 120 คน
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว จำนวน 140 คน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เป็นนักเรียนปัจจุบันที่ศึกษาอยู่ชั้นม.6 หรือปวช. มีผลการเรียนสี่ภาคการศึกษาไม่ต่ำว่า 2.50
และผลการศึกษาในระดับม.ปลายหรือปวช. ไม่ต่ำกว่า 2.50
แต่หากเกรดไม่ถึง ต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้

ต้องมีหนังสือรับรองความสามารถการเป็นตัวแทนนักกีฬาจากสถานศึกษา
ต้องมีหนังสือรับรองความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมจากสถานศึกษา
สำหรับผู้สมัครที่ผู้ปกครองประกอบธุรกิจให้ส่งหลักฐานระบุประเภทธุรกิจและธุรกิจที่ผู้ปกครองประกอบการอยู่
มีหนังสือรับรองจากผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายก อบต.
หรือคุณสมบัติอื่นๆ ที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม
กำหนดการรับสมัคร 1 มิถุนายน -15 กันยายน 2554

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดได้ที่เอกสารหมายเลข 3 ด้านล่างค่ะ

เว็บไซต์การรับสมัคร http://158.108.110.6/Admission-55/index.jsp

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
59 หมู่ 1 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47000 โทรศัพท์ : 0-4272-5000
โทรสาร : 0-4272-5013

ไม่มีความคิดเห็น: