วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ติดตามและวิเคราะห์เส้นทางรับตรง ปีการศึกษา 2555

 นักเรียนม.6ส่วนใหญ่ ยังคงมีข้อสงสัย และต้องการความชัดเจนเกี่ยวกับ การสอบตรง การเปิดรับตรง การเปิดรับโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัยต่างๆ  เพราะในขณะนี้ (เดือน พฤษภาคม –มิถุนายน )  มีหลายมหาวิทยาลัย ที่ประกาศ กำหนดการเรื่องการรับสมัคร นักศึกษาในปีการศึกษา 2555แล้ว  แต่หน่วยงานการศึกษากลาง ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น สกอ. สทศ.  ทปอ. ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน เรื่องการรับตรง หรือการจัดตั้งระบบรับตรงกลาง
ในตอนที่ 1ของการติดตามและวิเคราะห์เส้นทางรับตรง ปีการศึกษา 2555นี้ เรามาดูกันนะค่ะว่า มีมหาวิทยาลัยไหนบ้างที่ ประกาศกำหนดการ และประกาศการรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา  2555แล้วบ้าง

UploadImage
             เริ่มกันที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ  (มศว.)  มศว. ได้ประกาศกำหนดการการรับสมัคร โครงการรับตรงปี 2555ออกมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือน พฤษภาคม และประกาศกำหนดการอย่างระเอียดแล้ว เมื่อวันที่ 4มิถุนายน  ซึ่งในปีนี้ มศว. เปิดรับสมัครผ่านระบบอินเตอร์เนต ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน – 18สิงหาคม 2554  จำนวนในการรับสมัคร มีมากกว่า 90คณะสาขา และรับทั้งสิ้น จำนวน 2706 ที่นั่ง  โดยถือเป็น กว่า 40% ของการรับ นศ. ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย และมีเงื่อนไขการสมัครเบื้องต้นคือ  นักเรียนจะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสม 4ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75และรับสมัคร นักเรียนจากทั่วประเทศ  มีบางคณะ/สาขา ที่มีเงื่อนไขทีแตกต่างและเพิ่มเติม ออกไป ซึ่งสามารถดูได้จากเอกสารประกอบข่าวนะค่ะ
 UploadImage
             
           ต่อไปคือจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย  เปิดรับสมัครโครงการรับตรงแบบพิเศษ กว่า 20 โครงการ ประกาศกำหนดการแล้ว ในช่วงกลางเดือน พฤษภาคม และเปิดรับสมัครในวันที่ 8-30 มิถุนายน 2554  โครงการรับตรงแบบพิเศษ ของจุฬาฯ  จะเป็นการคัดเลือกนักเรียน ระดับหัวกระทิ เป็นส่วนใหญ่ เช่น เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับดีเลิศ  พิจารณาเกรดเฉลี่ยสะสมมากกว่า 3.5 ขึ้นไป  เป็นนักเรียนในโครงการพิเศษทางวิชาการ  นักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ หรือมีผลงานทางวิชาการรับดับประเทศ  เป็นนักกีฬา ระดับชาติ  ซึ่งจะเห็นได้ว่า จุฬาฯ เปิดรับตรงโครงการพิเศษ เพื่อที่ต้องการคัดนักเรียนที่มีคุณสมบัติพิเศษ เฉพาะด้านจริงๆ  และต้องผ่านการสอบวิชาเฉพาะ ที่ใช้ในการคัดเลือกโครงการรับตรงทั้งในแบบพิเศษ และรับตรงแบบปกติ  ซึ่งจะมีการจัดสอบวิชาเฉพาะในช่วงเดือนสิงหาคม  ก็สามารถอนุมานได้ว่า จุฬาเอง เมื่อเปิดรับตรงก็ต้องการที่จะให้มีการสอบข้อเขียนโดยใช้การจัดสอบของ มหาวิทยาลัยเอง  ส่วนโครงการรับตรง ในแบบปกตินั้น ขณะนี้ ทางมหาวิทยาลัยได้ประกาศกำหนดการและการรับแล้ว 1 คณะ  ซึ่งคาดว่า น่าจะมีประกาศในการรับในคณะอื่นๆ ตามมาในเร็วๆนี้

UploadImage

        อีกมหาวิทยาลัยที่ประกาศ กำหนดการการรับสมัครนักศึกษา โครงการรับตรงตลอดทั้งปี คือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่จะเริ่มรับสมัครโครงการโควตาภาคเหนือเป็นโครงการแรก ในเดือนกรกฎาคม นี้ และเปิดรับสมัครโครงการรับตรงทั่วประเทศ ในเดือน สิงหาคม ซึ่งในปีการศึกษา 2554ที่ผ่านมา ม.แม่ฟ้าหลวง จะมีเกณฑ์การพิจารณาการสมัครเบื้องต้นโดยใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4ภาคเรียน ไม่ตำกว่า 2.5และพิจารณา GPA ในวิชาภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2.5เช่นเดียวกัน  และมีการจัดสอบข้อเขียน แยกตามคณะสาขาวิชาที่เลือกสอบ แต่มีวิชาหลักคือการสอบวิชาภาษาอังกฤษ ในปีการศึกษา 2555 นี้ คงจะต้องรอดูกันว่า จะมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การรับสมัครหรือไม่น้องๆที่สนใจเรียนต่อม.แม่ฟ้าหลวง อาจะต้องติดตามการประกาศกำหนดการต่างๆอย่างต่อเนื่อง
 
UploadImage

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นอีกหนึ่งคณะที่ประกาศรับตรง ทั้งในหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต และหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต  ซึ่งเปิดรับโครงการแรกคือโครงการกระจายแพทย์ 1ทุน 1ตำบล หรือ  ที่รู้จักกันในชื่อ แพทย์ ODOD  ซึ่งเปิดรับสมัครวันที่ 21-30 มิถุนายนนี้  ส่วนโครงการอื่นๆ เปิดรับสมัครในเดือนกรกฎาคม  ในการรับตรงคณะแพทย์ ของ มข.นั้น แน่นอนว่าเน้นการคัดเลือก นักเรียนที่มีความสนใจในการศึกษาต่อด้านนี้จริงๆ  โดยมีเกณฑ์การพิจาณาเริ่มจากการมีเกรดเฉลี่ยสะสม 4ภาคเรียน ต้องไม่น้อยกว่า 3.5และต้องผ่านการสอบข้อเขียนในวิชาที่ทางคณะกำหนด  ซึ่งจะต้องมีคะแนนรวมทุกวิชาไม่น้อยกว่า 40%
                 ในขณะที่ คณะแพทยศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยอื่นๆ  ก็จะทำการเปิดรับสมัคร โครงการรับตรงเองในช่วงเวลาที่ไล่เลี่ยกัน และติดตามมาในเร็วๆนี้ ซึ่งขณะนี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นอีกมหาวิทยาลัยที่ประกาศรับโครงการรับตรงของขณะแพทยศาสตร์แล้ว คือ โครงการแพทย์ ODOD และแพทย์ CPIRD  หรือโครงการแพทย์ ชนบท  โดยเปิดรับในวันที่ 15-31สิงหาคม 54 นี้

                      น้องๆ จะเห็นได้ว่า มหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ เริ่มทยอยประกาศกำหนดการรับสมัครโครงการรับตรงออกมาอย่างต่อเนื่อง  ในขณะนี้ องค์กรกลาง ทีกำลังจะถูกจัดตั้งขึ้นโดย ทปอ. ยังไม่มีความชัดเจนในทุกภาคส่วน  มีเพียงการประกาศกำหนดการคร่าวๆ ในช่วงเวลาการรับสมัคร และเงื่อนไขที่ใช้ในการพิจารณา แต่ยังไม่มีความชัดเจนอีกว่า จะมีมหาวิทยาลัยไหนบ้าง ที่จะเข้าร่วมในระบบรับตรงกลางนี้  ในตอนต่อไป เราจะมาวิเคราะห์ กันดูนะค่ะ ว่าจะมีเหตุผลอะไร หรือ เงื่อนไข อะไร ที่มหาวิทยาลัยอาจจะนำมาใช้ในการเลือกที่จะเข้าหรือไม่เข้าร่วมในระบบรับตรงกลาง

เว็บไซต์การรับสมัคร
มศว. : http://admission.swu.ac.th/apply/index_apply.php?hidPageSeq=0
จุฬาฯ : http://www.admissions.chula.ac.th/web/normal-match.html
แม่ฟ้าหลวง :http://www.enn.co.th/news_detail.php?nid=231
ม.ขอนแก่น : http://home.kku.ac.th/admismd/
 
 credit:eduzone

ไม่มีความคิดเห็น: