วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

รับตรง วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 59


รับตรง วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา 2559 เปิดรับสมัคร 1 พ.ย. 58 ถึง 29 ม.ค. 59
 
การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) Bachelor of Arts Program in Service Innovation (BSI) ประจำปีการศึกษา 2559  สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี-โทต่อเนื่อง ศิลปศาสตรบัณฑิต และ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระบบทวิภาค ประจำปีการศึกษา 2559 ขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 

Read more at http://www.unigang.com/Article/29361#kASiP39uGQL20Jty.99

ไม่มีความคิดเห็น: