วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

รับตรงทั่วประเทศ ม.แม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ปี 59 จำนวนกว่า 1,300 คนการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (ระบบรับตรง) เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีการศึกษา 2559 .
ด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะเป็ดรับสมัครนักเรียนที่กําลังศึกษา และคาดว่าจะสําเร็จการศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาป็ที่ 6 หรือเทียบเท่า (ระบบรับตรง) ตามความต้องการของทุกคณะ โดยวิธีการ คัดเลือก/สอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และ 5 ปีในปีการศึกษา 2559 โดย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปิดโอกาสพิเศษแก่นักเรียนที่เรียนดีในส่วนภูมิภาคให้สามารถเข้าศึกษาต่อใน ระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (มหาวิทยาลัยของรัฐบาลและเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําทางการเกษตร) และเป็นการส่งเสริมให้มีการพัฒนาการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาในส่วนภูมิภาค
2. เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาแก่กลุ่มผู้ด้อยฐานะทางเศรษฐกิจ และ ประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง และเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการแก้ปัญหาสังคมและป็ญหา เศรษฐกิจ
คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครคัดเลือก/สอบคัดเลือก
-เป็นผู้กําลังศึกษา และคาดว่าจะสําเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดในแต่ละสาขาวิชา ประจําปีการศึกษา 2558 และจะต้องสําเร็จการศึกษา ก่อนวันที่ 8 สิงหาคม 2559
- มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวมทุกรายวิชา หรือรายละเอียดวิชาไม่ต่ํากว่าเกณฑ์ ตามที่คณะ/สาขาวิชากําหนด
เปิดรับสมัคร  1 พฤศจิกายน ถึง 20  ธันวาคม 2558

Read more at http://www.unigang.com/Article/29281#ET7yb7gVRgpgOODU.99

ไม่มีความคิดเห็น: