วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

รับตรง สอบตรง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปีการศึกษา 59
การสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
(สอบตรง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2559
เปิดรับสมัคร 1 พฤศจิกายน 58 ถึง 10 กุมภาพันธ์ 59
สอบตรงวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 59
คณะที่เปิดรับ
1.คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  2.คณะศิลปศาสตร์ 3.คณะบริหารธุรกิจ 4.คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 5.คณะศิลปกรรมศาสตร์ 6.คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 7.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 8.คณะเทคโนโลยีการเกษตร 9.คณะวิศวกรรมศาสตร์ 10.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11.วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย


หน้าเว็บไซต์หลัก   http://www.info.rmutt.ac.th/2559/

ไม่มีความคิดเห็น: