วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

รับตรง สอบตรง ลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร 59 จำนวน 595 คน


เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนเป็นการสนองนโยบายการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนในท้องถิ่นภูมิภาคได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ดังนั้นในปีการศึกษา 2559 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ได้กำหนดให้มีการรับสมัครนักศึกษา สอบตรง เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 12 สาขาวิชาจำนวนทั้งสิ้น 595 คน  
เปิดรับสมัคร ถึง 26 ธันวาคม 2558
 
- รับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษา (สอบตรง) เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2559 รายละเอียด
- ใบสมัครสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพรปีการศึกษา 2559  (สอบตรง)  รายละเอียด
- บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 (สอบตรง) รายละเอียด
- รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต รายละเอียด 

ไม่มีความคิดเห็น: