วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ระบบรับตรง (มหิดลรับตรง) มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2559


ปฏิทินการคัดเลือก 

UploadImageUploadImage
 
ประเภทการรับของ ระบบรับตรง (มหิดลรับตรง)              
         ** เลือกสมัครได้เพียง 1 โครงการ              
           1. โครงการวิทยาเขต (ให้สิทธิ์กับนักเรียนที่ศึกษาในชั้น ม.4-6 ของโรงเรียนที่อยู่ในเขตจังหวัดหรือจังหวัดที่ใกล้เคียงกับที่ตั้งวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยมหิดล 1)กลุ่มกาญจนบุรี ได้แก่ ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรีและนครปฐม ยกเว้น โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 2)กลุ่มนครสวรรค์ ได้แก่ นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท พิจิตร กําแพงเพชร และ เพชรบูรณ์ 3)กลุ่มอํานาจเจริญ ได้แก่ อํานาจเจริญ ยโสธร มุกดาหาร และร้อยเอ็ด 4)โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จังหวัด นครปฐม)              
          2. โครงการพื้นที่ (ให้สิทธิ์กับนักเรียนที่ศึกษาในชั้น ม.4-6 ของโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ที่บางคณะกำหนดไว้เป็นพิเศษ)      
          3. โครงการพิเศษ (รับนักเรียนที่กำลังศึกษา ม.6 ทั่วประเทศ ที่มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่หลักสูตรกำหนด)
          4. โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ (รับนักเรียนที่กำลังศึกษา ม.6 ทั่วประเทศ)              
          5. โครงการรับนักศึกษาพิการ (รับนักเรียนตามประเภทความพิการที่หลักสูตรกำหนด และกำลังศึกษา ม.6 ทั่วประเทศ)

เกณฑ์การคัดเลือก 


       ระบบมหิดลรับตรง ผู้สมัครต้องสมัครเข้าศึกษากับมหาวิทยาลัยมหิดลโดยตรง แต่ต้องสมัครสอบข้อเขียนรายวิชาสามัญที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) เป็นผู้ดำเนินการ ทั้งการจัดทำข้อสอบ จัดสนามสอบ และตรวจให้คะแนน ข้อสอบดังกล่าวเป็นข้อสอบรับตรงร่วม ข้อสอบรับตรงร่วมที่ใช้คัดเลือกเป็นรายวิชาสามัญรวมทั้งสิ้น 9 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์1 คณิตศาสตร์2 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา ผู้สมัครจะต้องเลือกสมัครสอบ ในรายวิชาที่หลักสูตรที่ต้องการสมัครกำหนดไว้ เมื่อ สทศ.ประกาศคะแนนข้อเขียน มหาวิทยาลัยมหิดลจะนำคะแนน มาใช้ตัดสินเพื่อให้เข้าสอบสัมภาษณ์/สอบวิชาเฉพาะ/สอบความถนัดทางวิชาชีพ และตรวจร่างกาย และประกาศเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจะนำเข้าระบบ Clearing-house ดำเนินการโดยสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) โดยการรวบรวมและประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในระบบรับตรงหรือระบบโควตาของมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่มีข้อตกลงในการร่วมใช้ระบบ Clearing-house เพื่อให้ผู้ผ่าน การคัดเลือกยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาเพียงแห่งเดียวภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing-house แล้ว จะได้สิทธิ์เฉพาะหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่เลือกเท่านั้น และ สอท. จะตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอื่น รวมทั้งตัดสิทธิ์การสมัครในระบบกลาง (Admissions) 


สมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.mahidol.ac.th/directadmission

ไม่มีความคิดเห็น: