วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

เปิดรับสมัครแล้ว รับตรง คณะสถาปัตย์ ม.ศิลปากร 59


image: http://files.unigang.com/pic/1/9743.jpg

รับตรง สอบตรง คณะสถาปัตย์ ม.ศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2558
รับสมัคร วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน – วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2558
จำนวนที่รับเข้าศึกษา
 • จำนวน 40 คน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
  ประกาศนียบัตรอื่น ที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า โดยมีผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  (GPAX) ตลอดหลักสูตรฯ ไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือ
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้าย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า โดยมีผลการเรียนระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย (GPAX) 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือ
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้าย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า ซึ่งเคยหรือได้รับทุนแลกเปลี่ยนไปศึกษาในต่างประเทศเป็นเวลา 1 ปี ขณะศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษา เช่น ทุน AFS, ทุน YES เป็นต้น โดยต้องนำเอกสารแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) ซึ่งมีค่าระดับไม่ต่ำกว่า 2.00 ที่ทางโรงเรียนออกให้ พร้อมหนังสือรับรองการได้รับทุนแลกเปลี่ยนจากทางโรงเรียน โดยแนบผลการเรียนขณะศึกษาในต่างประเทศประกอบด้วย ทั้งนี้ในการพิจารณาให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือก
กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก
 • รับสมัคร วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน – วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2558
 • พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ตั้งแต่วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2558
 • สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จัดสอบ) วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559
 • ยื่นคะแนนวิชาสามัญ  วันจันทร์ที่ 8 – วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าสอบสัมภาษณ์  วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2559
 • สอบสัมภาษณ์  วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2559
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและรายชื่อสำรอง  วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2559
 • รายงานตัวยืนยันสิทธิ์และขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2559
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2559
ดาวน์โหลดเอกสาร

Read more at http://www.unigang.com/Article/29306#fKBmOjSkmHUWv4RZ.99

ไม่มีความคิดเห็น: