วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

รับตรง มีทุน โครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ (OSP) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร SIIT ธรรมศาสตร์ 59

 การรับสมัครโครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ (OSP) และโครงการคัดเลือกตรงโดยสถาบัน รอบที่ 1 เข้าศึกษาต่อในสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปี การศึกษา 2559
ทุนการศึกษาต่อเนื่องตลอดหลักสูตร 4 ปี แบ่งเป็น 3 ประเภทคือ
1. ทุนเต็มจํานวน นักศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าบํารุงการศึกษาทั้งหมดในแต่ละภาคการศึกษา
2. ทุนครึ่งจํานวน นักศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าบํารุงการศึกษา และค่าหน่วยกิตประมาณครึ่งหนึ่งของอัตราที่สถาบันฯ กําหนดในแต่ละภาคการศึกษาโดยรายละเอียดจะแจ้งในวันเซ็นสัญญารับทุน
3. ทุน 25% นักศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าบํารุงการศึกษา และค่าหน่วยกิตประมาณหนึ่งในสี่ของอัตราที่สถาบันฯกําหนด ใน แต่ละภาคการศึกษา โดยรายละเอียดจะแจ้งในวันเซ็นสัญญารับทุน หมายเหตุ หลังจากศึกษาที่สถาบันฯมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี การศึกษา : นักศึกษาที่ยังไม่ได้รับทุนในปี ที่ 1 หากมีผลการเรียนดี
เปิดรับสมัคร 1 สิงหาคม ถึง 9 กันยายน 2558

ไม่มีความคิดเห็น: