วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

สรุปช่องทางการรับบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2559

ช่องทาง
โครงการ
รหัส
จำนวนรับ
ทั้งสิ้น
(288 คน)
ระยะเวลา
การศึกษา

(ปี)
ระยะเวลา
ใช้ทุน 

(ปี)
รับตรง
โดยวิธีพิเศษ
ของ
คณะแพทยศาสตร์
โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ

-รับนักเรียนจากทั่วประเทศ
-เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้น ม.4-5 และ
กำลังศึกษาชั้น ม. 6 โปรแกรม วิทย์/คณิต
-GPAX 4 ภาคการศึกษา อยู่ในกลุ่มร้อยละ 10 ของโรงเรียนโดยเรียงคะแนนสูงสุดลงมาเท่านั้น ยกเว้นโรงเรียนที่จัดการศึกษาเฉพาะชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้สิทธิ์นักเรียนที่มีคะแนน
ดังกล่าว ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป
รับสมัคร 25 สิงหาคม -3 กันยายน 2558
สอบวันที่ 3-4 ตุลาคม 2558
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
MDX
44
6
3
โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ร่วมกับ สกอ.

-รับนักเรียนจาก 20 จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
-กำลังศึกษาชั้น ม.4-5 และกำลังศึกษาชั้น ม.6 โปรแกรม วิทย์/คณิต และโรงเรียนตั้งอยู่ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
-GPAX 4 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า  3.00
รับสมัคร 25 สิงหาคม -3 กันยายน 2558
สอบ 3-4 ตุลาคม 2558
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
MD02
76
6
3
โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD)
-รับตามภูมิลำเนาจาก 16 จังหวัด 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(ยกเว้น ชัยภูมิ นครราชสีมา สุรินทร์ และบุรีรัมย์)
-ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาและบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ต้องมีภูมิลำเนาในจังหวัดที่สมัครต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 5 ปี จนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
-กำลังศึกษาชั้น ม. 6 โรงเรียนในกลุ่มจังหวัด CPIRD.  
โปรแกรม วิทย์/คณิต
-GPAX 4 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า  3.00
MD03
(รพ.ขอนแก่น)
24
6
3
MD04
(รพ.
สรรพสิทธิ์ฯ)
16
6
3
MD05
(รพ.อุดรธานี)
16
6
3
MD11
(รพ.
มหาสารคาม)
16
6
3
โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD)
-รับตามภูมิลำเนาจาก 13 จังหวัด 

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(ยกเว้น ชัยภูมิ นครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และกาฬสินธุ์)
-ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาและบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ต้องมีทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 5 ปี จนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
-กำลังศึกษาชั้น ม. 6 อยู่ในโรงเรียนใน
จังหวัดที่สมัครทุน ODOD.  โปรแกรม วิทย์/คณิต
-GPAX 4 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า  3.00
MD07
(รพ.ขอนแก่น)
24
6
12
MD08
(รพ.
สรรพสิทธิ์ฯ)
16
6
12
MD09
(รพ.อุดรธานี)
16
6
12
โครงการผู้มีความสามารถพิเศษ ทางวิชาการ
-รับนักเรียนจากทั่วประเทศ
-เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้น ม.4-5 และ
กำลังศึกษาชั้น ม. 6 โปรแกรม วิทย์/คณิต
-GPAX 4 ภาคการศึกษาอยู่ในกลุ่มร้อยละ 10 ของโรงเรียนโดยเรียงคะแนนสูงสุดลงมาเท่านั้น ยกเว้นโรงเรียนที่จัดการศึกษาเฉพาะชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้สิทธิ์นักเรียนที่มีคะแนน
ดังกล่าว ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป
รับสมัคร 25 สิงหาคม -3 กันยายน 2558
สอบวันที่ 3-4 ตุลาคม 2558
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
DTX
10
6
3
รับตรง โดย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(โควต้า มข.)
รับตรง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ดูรายละเอียดจาก มข.) รับจาก 20 จังหวัด 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
-กำลังศึกษาชั้น ม. 6 วิทย์/คณิต
-GPAX 5 ภาคการศึกษา
(ดูประกาศจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
001
20
6
3
รับตรง โดย
กลุ่มสถาบัน
แพทยศาสตร์
แห่งประเทศไทย (กสพท.)
รับตรง ร่วมกับ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
รับจากทั่วประเทศ
-รับผู้จบ ม 6 หรือกำลังศึกษาชั้น ม. 6 วิทย์/คณิต
รับสมัครสอบวิชาเฉพาะ 1-31 สิงหาคม 2558
สอบวิชาเฉพาะ  7 พฤศจิกายน 2558
รับสมัครสอบวิชาสามัญ 7 วิชา กับ สทศ.

(ดูประกาศจาก กสพท.)
-
20
6
3

โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD) 
- ชดใช้ทุน 3 ปี แล้ว ขออนุมัติลาฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางได้
โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) 
-ชดใช้ทุน 4 ปี แล้ว ขออนุมัติลาฝึกอบรม แพทย์เฉพาะสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน 
                           หรือ เวชศาสตร์ครอบครัว ได้
-ชดใช้ทุน 5 ปี แล้ว ขออนุมัติลาฝึกอบรม แพทย์เฉพาะทางสาขาศัลยศาสตร์
                           หรือ ออร์โธปิดิกส์ ได้
-ชดใช้ทุน 6 ปี แล้ว ขออนุมัติลาฝึกอบรม แพทย์เฉพาะทางสาขาอายุรศาสตร์  
                            กุมารเวชศาสตร์ หรือ สูติ-นรีเวชวิทยา ได้
หน้าเว็บไซต์หลัก  http://home.kku.ac.th/admismd/

ไม่มีความคิดเห็น: