วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

รับตรง โครงการโควตาเรียนดี/พื้นที่ พระนครเหนือ ปี 2559


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครบุคคลที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายระดับ ม.6 หรือ ปวช. 3 เข้าศึกษาในโครงการโควตาเรียนดี/พื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2559
เปิดรับสมัคร 22 กรกฎาคม ถึง 2 ตุลาคม 2558
 
 ปริญญาตรี 4 ปี / 5 ปี (สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 หรือ ปวช.)
      โครงการโควตาเรียนดี/พื้นที่  
       คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (โควตาเรียนดี)อ่านระเบียบการ  คลิ๊ก
       คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ (โควตาเรียนดี)อ่านระเบียบการคลิ๊ก
       คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม (โควตาเรียนดี/พื้นที่)อ่านระเบียบการคลิ๊ก
       คณะอุตสาหกรรมเกษตร (โควตาเรียนดี/พื้นที่)อ่านระเบียบการคลิ๊ก
      คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (โควตาเรียนดี/พื้นที่)  
            โควตาเรียนดีอ่านระเบียบการคลิ๊ก
            โควตาพื้นที่ภาคตะวันออกอ่านระเบียบการคลิ๊ก
       คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม (โควตาเรียนดี/พื้นที่)  
             โควตาเรียนดีอ่านระเบียบการคลิ๊ก
             โควตาพื้นที่ภาคตะวันออกอ่านระเบียบการคลิ๊ก
       คณะบริหารธุรกิจ (โควตาเรียนดี/พื้นที่)  
             โควตาเรียนดีอ่านระเบียบการคลิ๊ก
             โควตาพื้นที่อ่านระเบียบการคลิ๊ก
  
  ปริญญาตรีต่อเนื่อง 2-3 ปี / ปริญญาตรีเทียบโอน 2-3 ปี (สำหรับผู้มีวุฒิ ปวส.)
       คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (โควตาเรียนดี)อ่านระเบียบการ  คลิ๊ก
       คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม (โควตาเรียนดี/พื้นที่)อ่านระเบียบการคลิ๊ก
      คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (โควตาเรียนดี/พื้นที่)  
            โควตาเรียนดีอ่านระเบียบการคลิ๊ก
            โควตาพื้นที่ภาคตะวันออกอ่านระเบียบการคลิ๊ก

ไม่มีความคิดเห็น: