วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ไม่มีอีกแล้ว ราชภัฏสวนดุสิต เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ,ม.เกษตรศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น ออกนอกระบบแล้ว !!

๑๖ ก.ค. ๕๘ พรบ.มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐทั้ง ๔ สถาบันได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว จึงมีสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ(ม.นอกระบบ)เต็มตัว ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒ ตอน ๖๖ ก (๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘)
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/066/1.PDF 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๘ 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/066/25.PDF 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/066/49.PDF 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๘ 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/066/78.PDF

ไม่มีความคิดเห็น: