วันศุกร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2557

โควตา/สอบตรงที่นักเรียนจะต้องรีบดำเนินการสมัครตามความสนใจของตนเองนะคะ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
              โครงการผลิตแพทย์ร่วมกับกรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ
สมัครทาง  www.admission.md.chula.ac.th  ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน -19 กันยายน 2557
มหาวิทยาลัยพะเยา
                โครงการรับตรง 10 % ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
สมัครทาง www.admission.up.ac.th   ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม -22 กันยายน 2557  และนักเรียนมาแจ้งสาขาวิชา/หลักสูตร/คณะที่ประสงค์จะเข้าศึกษาที่ครูนิชาภา  อธิชลินทร ด้วยนะคะ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
                1.โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี คณะแพทยศาสตร์และโครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สมัครทาง  http://www.reg.cmu.ac.th     ตั้งแต่วันที่ 10-22 กันยายน 2557
               2.โครงการรับนักศึกษาที่มีอัจฉริยภาพทางคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สมัครทาง http://reg.eng.cmu.ac.th/reg/files/d_cpe.doc
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
               หลักสูตรคณะเทคโนโลยีการเกษตร เรียนที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  รับ 370 คน
              หลักสูตรวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  เรียนที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  จังหวัดชุมพร รับ 90 คน
              สมัครทาง WWW.reg.kmitl.ac.th ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน -31 ตุลาคม 2557   ค่าสมัคร 300 บาท
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร
              หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการ่วมระหว่างคณะแพทยศาสตร มศว. และมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร    สมัครทาง http://dorm.swu.ac.th/   ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม-14 ธันวาคม 2557
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
           1 โครงการบัณฑิตอุตสาหกรรมเกษตรศรีตรัง คณะอุตสาหกรรมเกษตร       สมัครทาง http://argo.psu.ac.th         
ถึง 30 กันยายน 2557
           2.โครงการวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.    สมัครทาง www.eng.psu.ac.th         ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
          คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ    สมัครระหว่างวันที่ 7 กรกฎาคม -26 กันยายน 2557  โดยทางไปรษณีย์หรือสมัครด้วยตนเอง ค่าสมัคร 500 บาท  ศึกษารายละเอียดได้ที่ http://www.tni.ac.th
มหาวิทยาลัยศิลปากร (นักเรียนสมัครได้ทุกคนค่ะ เพราะไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย)
            สมัครทาง WWW..quota.su.ac.th  ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-27 ตุลาคม และพิมพ์ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งใบจ่ายเงิน 350 บาทไปจ่ายเงินผ่านธนาคารกรุงไทย ไทยพาณิชย์และอื่น ๆ จากนั้นนักเรียนต้องนำเอกสารส่งที่ครูนิชาภา คือ
            1.ใบสมัครที่ลงชื่อนักเรียนเรียบร้อยแล้ว  พร้อมทั้งเขียนชื่อผู้อำนวยการและตำแหน่งให้เรียบร้อย  ดังนี้
                                              ลงชื่อ....................................................(เว้นไว้ให้ ผอ.ลงนามนะคะ โดยครูจะดำเนินการให้ค่ะ)
                                                                 (นางนวลจันทร์   ลักษิตานนท์)
                                                           ผู้อำนวยการโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
            2.สำเนาการจ่ายเงินค่าสมัคร
            3.สำเนาใบปพ.4 ภาคเรียน
            4.สำเนาบัตรประชาชน   หรือสำเนาทะเบียนบ้าน
                      โดยเอกสารหมายเลข 2,3 และ 4  นักเรียนต้องลงชื่อรับรองสำเนา ดังนี้
สำเนาถูกต้อง
 ลายเซนต์ของนักเรียน
(นาย/นางสาว...........................................)

                ขอความร่วมมือนักเรียนทุกคนสมัครโควตา ม.ศิลปากรให้เรียบร้อยและส่งเอกสารให้ครูแนะแนว ก่อนวันที่ 10 ตุลาคม 2557 นี้นะคะ 

ไม่มีความคิดเห็น: