วันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2557

รับตรง คณะเทคโนโลยีการเกษตร ลาดกระบัง ปี 2558
 
 
รับตรง คณะเทคโนโลยีการเกษตร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์    ประจำปีการศึกษา 2558  เปิดรับสมัคร 4 กันยายน - 31 ตุลาคม 2557
 
สถานที่เรียน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
 - สาขาวิชาสัวศาสตร์ 50 คน
- สาขาวิทยาศาสตร์การประมง 50 คน
- สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร 25 คน
- สาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตร 35 คน
- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 210 คน
 
สถานที่เรียน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตชุมพร จังหวัดชุมพร
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ 30 คน
- สาขาวิชาพืชสวน 30 คน
- สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 30 คน
 

ไม่มีความคิดเห็น: