วันอังคารที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2557

เปิดแล้ว โรงเรียนการโรงแรมและท่องเที่ยว รีเจ้นท์ ชะอำ

เปิดแล้ว โรงเรียนการโรงแรมและท่องเที่ยว รีเจ้นท์ ชะอำเปิดแล้ว โรงเรียนการโรงแ

สำหรับคนที่สนใจอยากเรียนการโรงแรม >>>เปิดแล้ว!! โรงเรียนการโรงแรมและท่องเที่ยว รีเจ้นท์ ชะอำ
เรียนเพียง 9 เดือน หางานทำได้ทันที

โรงเรียนการโรงแรมและท่องเที่ยว รีเจ้นท์ ชะอำ มุ่งพัฒนาบุคลากรให้เพียบพร้อมด้านการบริการ เน้นการเรียนการสอนภาคทฤษฎีควบคู่ไปกับภาคปฏิบัติอย่างเข้มข้น
ปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยเติบโตขึ้นเป็นอย่างมาก ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนบุคลากรด้านการโรงแรมและท่องเที่ยวชำนาญการเป็นจำนวนมากดังนั้น โรงแรม รีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท ซึ่งมีประสบการณ์การบริหารงานโรงแรมมาเป็นเวลากว่า 30 ปี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและโอกาสดังกล่าว จึงได้จัดตั้งโรงเรียนการโรงแรมและท่องเที่ยว รีเจ้นท์ ชะอำ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบุคลากรด้านปฏิบัติการของงานด้านการโรงแรมและท่องเที่ยวในสาขาหลักที่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรมต้องการ
เปิดแล้ว โรงเรียนการโรงแ
  นายอักกพล พฤกษะวัน กรรมการผู้จัดการโรงเรียนการโรงแรมและท่องเที่ยว รีเจ้นท์ ชะอำ กล่าวว่า  โครงสร้างหลักสูตรมุ่งเน้นการเรียนการสอนทั้งทางภาคทฤษฎีควบคู่ไปกับภาคปฏิบัติอย่างเข้มข้น แนวทางการสอนมุ่งเน้นให้คณาจารย์และนักเรียน บูรณาการเข้าถึงเนื้อหาได้อย่างมีคุณภาพ หลักสูตรที่คัดสรรมาเปิดสอนนั้นเป็นหลักสูตรที่เห็นแล้วว่าเป็นที่ต้องการ ขาดแคลน และมีอนาคตไกล

โรงเรียนการโรงแรมและท่องเที่ยว รีเจ้นท์ ชะอำ เปิดการเรียนการสอนในมาตรฐาน 9 เดือน  เป็นการเรียนทางทฤษฎีเป็นเวลา 6 เดือน และส่งฝึกงานในโรงแรมระดับมาตรฐานภาคสนามเป็นเวลา 3 เดือน เรียนสัปดาห์ละ 5 วัน  วันละ 7 ชั่วโมง หลักสูตรที่เปิดประกอบด้วย 4 หลักสูตรหลักคือ
1. หลักสูตรการบริการส่วนหน้า (Front Office)  มีค่าเล่าเรียน  83,000 บาท
2. หลักสูตรการบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Service) มีค่าเล่าเรียน 98,000 บาท
3.หลักสูตรแม่บ้านการโรงแรม ( Housekeeping) มีค่าเล่าเรียน 83,000 บาท และ
4.หลักสูตรการประกอบอาหาร (Food Production) มีค่าเล่าเรียน 98,000 บาท
เปิดแล้ว โรงเรียนการโรงแ
โดยค่าเล่าเรียนดังกล่าวได้รวมค่าห้องพัก ค่าอุปกรณ์และชุดนักเรียนเรียบร้อยแล้ว หลักสูตรที่เรียน เมื่อจบแล้ววุฒิบัตรที่ได้รับเป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนเงินเดือนที่จะได้รับเทียบเท่ากับปริญญาตรี
โรงเรียนการโรงแรม รีเจ้นท์ ชะอำ ได้เปิดรับสมัครให้กับผู้ที่สนใจอายุระหว่าง 17-26 ปี จบการศึกษาขั้นต่ำระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ปวช.หรือเทียบเท่าขึ้นไป พัฒนาเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพด้านการบริการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับงานทางด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นสากล
ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 02 255 2821-4 และ 032 508 136-9
 

ไม่มีความคิดเห็น: