วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

เปิดมอบทุนเรียนฟรีบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี

UploadImage

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อมอบทุนเรียนต่อระดับปริญญาตรี ในโครงการมอบทุนการศึกษาฟรีตลอดหลักสูตรของบริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่นจำกัด ประจำปีการศึกษา 2558

ผู้ที่ขอรับทุนและผ่านการคัดเลือกจะได้เข้ารับทุนการศึกษาโครงการ Young Professional เพื่อเข้าเรียนต่อในคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.มีใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2.มีเกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป

เงื่อนไข
1.ผู้รับทุนสามารถทำงานในวันเสาร์-อาทิตย์ โดยได้รับค่าเบี้ยเลี้ยงวันละ 300 บาท
2.ต้องมีใจรักในการให้บริการ
3.ต้องมีคามมุ่งมั่นในการเรียนแลมีความตั้งใจในการทำงานอย่างเต็มที่

กำหนดการรับสมัครหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 มิถุนายน 2558 ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
3 กรกฏาคม 2558 ประกาศรายชื่อผู้มีทธิ์สอบ
11 กรกฏาคม 2558 สอบข้อเขียนวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์วิชาชีพเฉพาะเกี่ยวกับการตลาด การค้าปลีก/เข้ารับฟังการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการรับทุนโครงการ
12 กรกฏาคม 2558 สอบสัมภาษณ์

สนใจติดต่อสมัคร
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 1 อาคาร 4 09.00-16.30 น.ทุกวันยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทรศัพท์ 0 2549 3249

http://www.bus.rmutt.ac.th/

ไม่มีความคิดเห็น: