วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

มธบ.มอบทุนม.6เรียนปริญญาตรี

UploadImage

เปิดกำหนดการออกมาแล้วครับ สำหรับทุนใหญ่ประจำปี 2558 ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดย ทุนที่จะมอบให้ในปีนี้ก็ยังมีให้ครบทุกประเภทเหมือนปีที่ผ่าน ๆ มา อาทิ ทุนเรียนดี ทุนเสริมโอกาสนักศึกษาใหม่ ทุนความสามารถพิเศษ รวมถึงทุนสำหรับคนที่มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมอีกด้วย

การรับสมัคร จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคมที่จะถึงนี้เป็นต้นไป น้อง ๆ ที่สนใจต้องการรับ "ทุนเรียนฟรี" จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทยแห่งนี้ก็เตรียมตัวกันให้พร้อมได้เลยครับ...

มาดูรายละเอียดของทุนและกำหนดการรับสมัครกันว่า เราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง...ทุนเรียนดี สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ ระดับปริญญาตรี  ได้แก่
1. ทุนเรียนดีไสว - สนั่น
วัตถุประสงค์...สนับสนุนให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมให้รับทุนการศึกษาและเป็นกำลังสำคัญของ มหาวิทยาลัยต่อไปในอนาคต
คุณสมบัติ
1. นักเรียนที่จบชั้น ปวช. GPA. 3.00 ขึ้นไป
2. นักเรียนที่จบชั้น ม.6 GPA. 3.00 ขึ้นไป
วิธีการคัดเลือก...สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์
จำนวนเงินทุน
1.ให้ทุนระยะเวลา 4 ปีการศึกษา โดยจ่ายให้เท่ากับจำนวนเงินค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนจริง 2 ภาคการศึกษาต่อปี ทั้งนี้รวมถึงค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ
2.ค่าใช้จ่ายระหว่างศึกษาเดือนละ 4,000 บาท
เงื่อนไขการได้รับทุนต่อเนื่อง...มีผลการการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลาย ไม่ต่ำกว่า 3.00 และไม่เป็นผู้พ้นสภาพผู้รับทุนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการให้ทุนการ ศึกษา พ.ศ. 2547 ข้อ 13
2. ทุนเรียนดีพระสิทธิธาดา
 วัตถุประสงค์
 เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี
คุณสมบัติ
 1. นักเรียนที่จบชั้น ปวช. GPA. 3.00 ขึ้นไป
  2. นักเรียนที่จบชั้น ม.6 GPA. 3.00 ขึ้นไป
วิธีการคัดเลือก ...สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์
จำนวนเงินทุน...ให้ทุนระยะเวลา 2 ปีการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน และ 4 ปีการศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี โดยจ่ายให้เท่ากับจำนวนเงินค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนจริง 2 ภาคการศึกษาต่อปี สำหรับภาคปกติ และ 3 ภาคการศึกษาต่อปี สำหรับนักศึกษาภาคค่ำ ทั้งนี้รวมถึงค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ
เงื่อนไขการได้รับทุนต่อเนื่อง
1.มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.75 สำหรับหลักสูตรสายวิทยาศาสตร์ และสายวิศวกรรมศาสตร์
2.มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลาย ไม่ต่ำกว่า 3.00 สำหรับหลักสูตรสายสังคมศาสตร์
3.มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.50 สำหรับหลักสุตรนานาชาติ
และไม่เป็นผู้พ้นสภาพผู้รับทุนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการให้ทุนการศึกษา พ.ศ. 2547 ข้อ 13
ทุนเสริมโอกาส  สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ได้แก่
1. ทุนเสริมโอกาสนักศึกษาเข้าใหม่
วัตถุประสงค์ ...เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ครอบครัวมีความจำเป็นทางการเงิน
คุณสมบัติ 
นักเรียนที่จบชั้น ม. 6 , ปวช , ปวส GPA. 2.00 ขึ้นไป มีความจำเป็นทางการเงินเป็นอย่างยิ่ง
วิธีการคัดเลือก ...สอบสัมภาษณ์
จำนวนเงินทุน ...ให้ทุนระยะเวลา 2 ปีการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน และ 4 ปีการศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี โดยจ่ายให้เท่ากับจำนวนเงินค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนจริง 2 ภาคการศึกษาต่อปี สำหรับภาคปกติ และ 3 ภาคการศึกษาต่อปี สำหรับนักศึกษาภาคค่ำ ทั้งนี้รวมถึงค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ
เงื่อนไขการได้รับทุนต่อเนื่อง...มีผลการเรียนตลอดปีคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาค ปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.00 และไม่เป็นผู้พ้นสภาพผู้รับทุนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษา พ.ศ.2547 ข้อ 13
 
ทุนความสามารถพิเศษ  สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่  ระดับปริญญาตรี  ได้แก่
1. ทุนความสามารถพิเศษทางด้านวิชาการ
วัตถุประสงค์ ...เพื่อส่งเสริมผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางวิชาการสาขาวิชาต่าง ๆ เช่น วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และอื่นๆ
คุณสมบัติ ...นักเรียนที่จบชั้น ม. 6 , ปวช , ปวส โดยมีเอกสารรับรองผลงาน หรือการได้รับรางวัล
วิธีการคัดเลือก...สอบสัมภาษณ์
จำนวนเงินทุน...ให้ทุนระยะเวลา 2 ปีการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน และ 4 ปีการศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี โดยจ่ายให้เท่ากับจำนวนเงินค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนจริง 2 ภาคการศึกษาต่อปี สำหรับภาคปกติ และ 3 ภาคการศึกษาต่อปี สำหรับนักศึกษาภาคค่ำ ทั้งนี้รวมถึงค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ
เงื่อนไขการได้รับทุนต่อเนื่อง...มีผลการการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.50 และไม่เป็นผู้พ้นสภาพผู้รับทุนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการให้ทุนการ ศึกษา พ.ศ. 2547 ข้อ 13

2. ทุนศิลปินและสื่อมวลชน
วัตถุประสงค์ ...เพื่อส่งเสริมศิลปินและสื่อมวลชนที่มีผลงานดีเด่น
คุณสมบัติ 
นักเรียนที่จบชั้น ม.6, ปวช , ปวส และเป็นศิลปินและสื่อมวลชนที่มีผลงานดีเด่น
วิธีการคัดเลือก...สอบสัมภาษณ์
จำนวนเงินทุน...ให้ทุนระยะเวลา 2 ปีการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน และ 4 ปีการศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี โดยจ่ายให้เท่ากับจำนวนเงินค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนจริง 2 ภาคการศึกษาต่อปี สำหรับภาคปกติ และ 3 ภาคการศึกษาต่อปี สำหรับนักศึกษาภาคค่ำ ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ
เงื่อนไขการได้รับทุนต่อเนื่อง...มีผลการการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.00 และไม่เป็นผู้พ้นสภาพผู้รับทุนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการให้ทุนการ ศึกษา พ.ศ. 2547 ข้อ 13

3. ทุนนักกีฬาดีเด่น
วัตถุประสงค์ ...เพื่อสนับสนุนผู้ที่มีความสามารถด้านกีฬาในระดับเขต ระดับกีฬาแห่งชาติ หรือเทียบเท่า
คุณสมบัติ ...นักเรียนที่จบชั้นม.6, ปวช , ปวส มีความสามารถด้านกีฬา เคยเป็นนักกีฬาระดับชาติ ระดับเยาวชนแห่งชาติ หรือเทียบเท่า โดยมีใบรับรองผลการแข่งขันประกอบการพิจารณา
วิธีการคัดเลือก...สอบสัมภาษณ์ และ สอบคัดเลือกภาคปฎิบัติ
จำนวนเงินทุน...ให้จ่ายเท่ากับจำนวนเงินค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนจริงปี ละ 3 ภาคการศึกษาภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา โดยที่ยังมีคุณสมบัติเข้าแข่งขันกีฬาให้มหาวิทยาลัยได้ ทั้งนี้รวมถึงค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ
การพ้นสภาพ 
1.มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.00
2.ไม่ขยันขันแข็งและไม่อุทิศตนให้แก่กีฬามหาวิทยาลัยอย่างจริงจัง
3.ไม่อยู่ในระเบียบวินัยของนักกีฬาที่ดีและทำความเสื่อมเสียชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัย
4.เป็นผู้พ้นสภาพผู้รับทุนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการให้ทุนการศึกษา พ.ศ. 2547 ข้อ 13
              
4. ทุนความสามารถพิเศษอื่น ๆ
วัตถุประสงค์ ...เพื่อสนับสนุนผู้ที่มีความสามารถนอกเหนือจากด้านวิชาการ ด้านกีฬาและด้านกิจกรรม
คุณสมบัติ ...นักเรียนที่จบชั้นม.6, ปวช , ปวส GPA. 2.00 ขึ้นไป มีเอกสารรับรองผลงาน
วิธีการคัดเลือกสอบสัมภาษณ์...
จำนวนเงินทุน...ให้ทุนระยะเวลา 2 ปีการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน และ 4 ปีการศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี โดยจ่ายให้เท่ากับจำนวนเงินค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนจริง 2 ภาคการศึกษาต่อปี สำหรับภาคปกติ และ 3 ภาคการศึกษาต่อปี สำหรับนักศึกษาภาคค่ำ ทั้งนี้รวมถึงค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ
เงื่อนไขการได้รับทุนต่อเนื่อง...มีผลการการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.00 และไม่เป็นผู้พ้นสภาพผู้รับทุนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการให้ทุนการ ศึกษา พ.ศ. 2547 ข้อ 13
ทุนศิลปวัฒนธรรมดีเด่น  สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ ระดับปริญญาตรี

 ทุนศิลปวัฒนธรรมดีเด่น
 วัตถุประสงค์...เพื่อสนับสนุนนักศึกษาที่มีความสามารถทางด้านนาฏศิลป์หรือดนตรี
คุณสมบัติเฉพาะ
1. นักเรียนที่จบชั้นม.6, ปวช, ปวส GPA. 2.00 ขึ้นไป มีเอกสารรับรองผลงาน
2. มีความสามารถในการแสดงนาฏศิลป์หรือดนตรี
3. มีความตั้งใจอย่างแท้จริงที่จะเข้าร่วมกิจกรรมด้านนาฏศิลป์หรือดนตรี ของมหาวิทยาลัยโดยอุทิศเวลาในการฝึกซ้อมและการแสดงอย่างเต็มที่สม่ำเสมอ
วิธีการคัดเลือก ...สอบสัมภาษณ์ และพิจารณาผลงาน
จำนวนเงินทุน...ให้ทุนระยะเวลา2 ปีการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน และ 4 ปีการศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี โดยจ่ายให้เท่ากับจำนวนเงินค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนจริง 2 ภาคการศึกษาต่อปี สำหรับภาคปกติ ทั้งนี้รวมถึงค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ
เงื่อนไขการได้รับทุนต่อเนื่อง...มีผลการเรียนตลอดปีคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาค ปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.00 และไม่เป็นผู้พ้นสภาพผู้รับทุนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษา พ.ศ.2547 ข้อ 13
กำหนดการรับสมัครสอบเพื่อขอรับทุน สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ ประจำปี 2558
หมายเหตุ : ทุน ม.พี่ - ร.ร.น้อง/ทุนตัวแทนจังหวัด/ทุนเครือข่ายวิชาชีพ  ติดต่อกลุ่มงานบริหาร ธุรกิจภายในประเทศ โทรศัพท์ 0-2954-7300-29 ต่อ 595, 651
: ทุนศิลปินและสื่อมวลชน ติดต่อฝ่ายสื่อสารการตลาด  หมายเลขโทรศัพท์ 0-2954-7300 ถึง 29 ต่อ 538, 560
: ทุนนักกีฬาดีเด่น สมัครได้ตั้งแต่ 21 - 22  ก.พ. 58 ติดต่อศูนย์กีฬา  หมายเลขโทรศัพท์ 0-2954-7300 ถึง 29 ต่อ 676,206,312  
 
ข้อมูล-
http://www.dpu.ac.th/

ไม่มีความคิดเห็น: