วันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

รับตรง 3 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ (วิชาสามัญ) ม.เชียงใหม่ 58 เปิดรับ 21-27 ก.พ. นี้

ม.เชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 โดยใช้คะแนนวิชาสามัญ 7 วิชาของ สทศ. ในการคัดเลือก โครงการที่เปิดรับสมัครได้แก่
- โครงการที่ 1 โครงการับนักเรียนที่มีผลการเรียนนดเีข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- โครงการที่ 11 โครงการสนบัสนนุ การจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนฯ (วมว.)
- โครงการที่ 12 โครงการเด็กดีมีที่เรียน
เปิดรับสมัคร 21 - 27 กุมภาพันธ์ 2558

ไม่มีความคิดเห็น: