วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

รับตรง ประเภทรับตรง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ปีการศึกษา 2558

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รับสมัคร นักเรียนวุฒิ ม.6 ปวช. และ ปวส. เข้าศึกษาผ่านรับตรง ประเภทรับตรง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ปีการศึกษา 2558 รายละเอียดดังต่อไปนี้
 
กำหนดการคัดเลือก


คณะที่เปิดรับ
          -  คณะศิลปศาสตร์ จำนวน 6 สาขา รับ 150 คน
          - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 8 สาขา รับ 205 คน
          - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน 4 สาขา รับ 70 คน
          - คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 7 สาขา รับ 315 คน
          - คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 10 สาขา รับ 390 คน
          - คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จำนวน 7 สาขา รับ 190 คน
          - คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำนวน 3 สาขา รับ 45 คน
          - วิทยาลัยนานาชาติ จำนวน 5 สาขา รับ 60 คน

คุณสมบัติผู้สมัครและเกณฑ์การคัดเลือก
          - คณะศิลปศาสตร์ คลิกที่นี่
          - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิกที่นี่
          - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คลิกที่นี่
          - คณะวิศวกรรมศาสตร์ คลิกที่นี่
          - คณะบริหารธุรกิจ คลิกที่นี่
          - คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คลิกที่นี่
          - คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ คลิกที่นี่
          - วิทยาลัยนานาชาติ คลิกที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น: