วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

โควตา คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 58

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี เข้าศึกษาต่อใน คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ประจำปีการศึกษา 2558 สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษา ปีที่6 สายวิทย์-คณิต
 เปิดรับสมัคร 9-27 ก มภาพันธ์ 2558
1. การสมัครเข้าศึกษาในคณะประมงสำหรับนิสิตโควตาโครงการส่งเสริมโอกาสการศึกษาต่อในพื้นที่การดูแลของศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2558

2.การสมัครเข้าศึกษาในคณะประมงสำหรับนิสิตโควตาโครงการส่งเสริมโอกาสการศึกษาต่อบุตรชาวประมง ประจำปีการศึกษา 2558

ไม่มีความคิดเห็น: