วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

มอบ 30 ทุน เรียนฟรี วิทยาลัยเซนต์หลุยส์UploadImage

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ประกาศมอบทุนการศึกษาประจำปี 2015 ให้แก่นักเรียนที่จบม.6 เพื่อเป็นนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ตลอดหลักสูตร 4 ปี

โครงการนี้จัดเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและช่วยเหลือให้นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความประพฤติเรียบร้อย และตั้งใจศึกษาเล่าเรียน

จำนวนทุนที่มอบให้
มอบให้ 30 ทุน

ทุนที่ได้รับ
-ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน ตลอดระยะเวลา 4 ปี
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างการศึกษา เดือนละ 5,000 บาท

คุณสมบัติผู้รับทุน
1.จบชั้นม.6 สายวิทย์-คณิตย์ อายุไม่เกิน20ปี
2.มีผลการเรียนเฉลี่ย 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00 
3.มีความประพฤติดี สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่น ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและประกอบอาชีพพยาบาล
4.ไม่เป็นผู้ภาคทัณฑ์ด้านความประพฤติ
5.ไม่มีภาระผูกพันที่ต้องใช้ทุนให้กับสถาบันอื่น ยกเว้นทุนกรอ. หรือกยศ.

ระยะเวลาใช้ทุน
1.กรณีขอรับทุนและค่าใช้จ่ายรายเดือน ใช้ทุนโดยการปฎิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์เป็นระยะเวลา 8 ปี กรณีไม่สามารถใช้ทุนได้ต้องชดเชยเป็น 3 เท่าของทุนที่ได้รับ
2. กรณีขอรับทุนการศึกษาเพียงอย่างเดียวใช้ทุนโดยการปฎิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์เป็นระยะเวลา 6 ปี กรณีไม่สามารถใช้ทุนได้ต้องชดเชยเป็น 3 เท่าของทุนที่ได้รับ

ข้อมูลเพิ่มเติม

http://www.slc.ac.th/

ไม่มีความคิดเห็น: