วันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

โควตา ทุนเรียนฟรี วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 58 ปิดรับ 20 ก.พ. นี้

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 ประเภทรับตรงประเภทโควตา เข้าศึกษาโดยรับทุนอุดหนุนการศึกษาของสภากาชาดไทย จำนวน 20 คน ปิดรับสมัคร 20 กุมภาพันธ์ 2558  
สิทธิประโยชน์ที่ผู้รับทุนจะได้รับ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบำรุง ค่าหอพัก ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายประจำเดือน 2,000 บาท/เดือน ตามที่ระบุไว้ในสัญญา รวมเป็นเงินทุนตลอด ระยะเวลา 4 ปีการศึกษา เป็นเงินประมาณ 404,500.00 บาท (สี่แสนสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)
 โควตา [173 kb]

ไม่มีความคิดเห็น: