วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี มศว 2558

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 

เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเลือกคณะ/สาขา
หรือสถาบันอย่าลืมเรื่องค่าเทอมด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น: