วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557

คณะเกษตรศาสตร์ สาขาพืชไร่

พืชไร่จัดเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ ดังนั้นเราเลยต้องศึกษาพืชเศรษฐกิจเหล่า เช่น ข้าวโพด ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย มะพร้าว เราจะต้องเลือกเรียนให้เรียนเจาะลึกในพืชแต่ละชนิดไปโดยเราจะศึกษาถึง ประวัติ ความสำคัญ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ พันธุ์และการคัดเลือกพันธุ์ การปลูกและการบำรุงรักษา ศัตรูและการป้องกันกำจัด การเก็บเกี่ยว การจำแนกคุณภาพข้าว ตลาดและการจำหน่าย เรียกได้ว่าสอนตั้งปลูกจนขายได้ โดยจะมีการปลูกจริงณแปลงจำลองถ้ามหาวิทยาลัยมีพื้นที่มากรับลองได้ปลูกกันเป็นไร่แน่นอน ฮาฮา

จบพืชไร่ทำงานอะไร

ก็สามารถทำงานเป็นนักวิชาการเกษตร,นักส่งเสริมการเกษตรใด้กับทางภาครัฐและเอกชนเช่น เราต้องเขาไปคุยกับคนที่สนใจปลูกต้นยูคาให้คำปรึกษาต่าง รวมถึงตรวจเยี่ยมตามที่ต่างๆ ผมขอยกตัวอย่างอีกหนึ่งฟาร์มโชคชัย การทำงานที่นั่นเราก็จะอยู่ในธรรมชาติมากมีแต่ภูเขาต้นไม้ผมคิดว่างานนี้ก็เหมาะกับคนโดยเราต้องคอยดูแลพืชไร่พืชสวนทั้งหมด รูปไปถึงยังต้องคุยกับนักท่องเที่ยวให้ความรู้ในบางโอกาสอีกด้วย และทั้งสาขาพืชไร่และพืชสวนสามารถทำงานในตำเเหน่งเจ้าหน้าที่สำรวจคอยหาวัตถุดิบในการผลิตทั่วราชอาณาจักรไทยรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านด้วย

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนพืชไร่

เกษตรศาสตร์  เชียงใหม่  แม่โจ้ ลาดกระบัง

ม.เกษตรศาสตร์ http://agron.agr.ku.ac.th/
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง http://www.cpt.kmitl.ac.th/course

ไม่มีความคิดเห็น: