วันพุธที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557

รับตรง วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 58

 
การรับสมัครเข้าศึกษา (รอบที่1) ประจำปีการศึกษา 2558
 
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
                             
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 ส.ค. - 6 ต.ค. 2557
 
หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรนานาชาติ) Bachelor of Arts (B.A.) 
 - B.A. (Airline Business) ศศ.บ. (ธุรกิจการบิน) 
 - B.A. (Restaurant Business) ศศ.บ. (ธุรกิจภัตตาคาร) 
 - B.A. (Tourism Management) ศศ.บ. (การจัดการท่องเที่ยว) 
 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
Bachelor of Business Administration (B.B.A.) 
 - B.B.A. (Hospitality and Tourism Management) บธ.บ. (การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว) 
 - B.B.A. (International Business) บธ.บ. (ธุรกิจระหว่างประเทศ)
 
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา 
 1. เป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
 2. เกรดเฉลี่ย 4 เทอม ไม่ต่ํากว่า 2.5 
 3. มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรง
 
 
( ปล สาขาธุรกิจการบินควรรีบสมัครตั้งแต่รอบแรก เพราะเต็มไว )

ไม่มีความคิดเห็น: