วันอังคารที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557

30 คำขวัญประจำมหาวิทยาลัยสำหรับใครที่กำลังเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย หรือกำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย หลายคนคงพอรู้ประวัติเกี่ยวกับสถาบันที่ตนศึกษาอยู่บ้าง แต่เชื่อเถอะว่ายังมีอีกหลายคนที่ยังไม่รู้คำขวัญของมหาวิทยาลัย ซึ่งคำขวัญของแต่ละมหาวิทยาลัยนั้นจะบอกถึงจุดเด่นในศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนั้นๆ ว่ามีความโดดเด่นในเรื่องใด และสาขาวิชาใด บางมหาวิทยาลัยอาจมีมากกว่าหนึ่งคำขวัญเลยด้วยซ้ำ วันนี้ Life on campus จึงได้รวบรวม 30 คำขวัญของมหาวิทยาลัยไทยให้ได้ชมกัน มาดูกันดีกว่าว่าคำขวัญของแต่ละมหาวิทยาลัยจะน่าสนใจแค่ไหน..
       
       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn University)
       - ความรู้คู่คุณธรรม
       - เกียรติภูมิจุฬาฯ คือเกียรติแห่งการรับใช้ประชาชน

       
       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat University)
       - เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม
       - ฉันรักธรรมศาสตร์ เพราะธรรมศาสตร์ สอนให้ฉันรักประชาชน
       - เหลืองของเรา คือ ธรรมประจำจิต แดงของเรา คือ โลหิตอุทิศให้

       
       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University)
       - ประชาชน คือ เจ้าของประเทศ เกษตรศาสตร์ คือ ภาษีของประชาชน
       - เกษตรศาสตร์ คือ ศาสตร์ของแผ่นดิน
       - จะมีซักกี่ครุยที่ลุยโคลน

       
       มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University)
       - “อตฺตานํ อุปมํ กเร” พึงปฏิบัติต่อผู้อื่น เหมือนดังปฏิบัติต่อตนเอง

       
       มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (Srinakharinwirot University)
       - “สิกขา วิรุฬหิ สมฺปตฺตา” การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม (Education is Growth)

       
       มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University)
       - ศิลปะยืนยาว ชีวิตสั้น (Ars longa vita brevis)
       
       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (King Mongkut's University of Technology Thonburi)
    - “ทนโต เสฏโฐ มนุสเสสุ” ในหมู่มนุษย์ ผู้ที่ฝึกตนดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐสุด (The trained man wins)

       
       สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ (King Mongkut's University of Technology North Bangkok)
       - พัฒนาคน พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       
       มหาวิทยาลัยรามคำแหง (Ramkhamhaeng University)
       - รู้จักอภัย ตั้งใจศึกษา บูชาพ่อขุน สนองคุณชาติ
       - เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง
       
       มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiang Mai University)
       - "อตฺตานํ ทมยนฺติ ปณฺฑิตา" บัณฑิตทั้งหลายย่อมฝึกฝนตนเอง
       
       มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (Maejo University)
      - งานหนักไม่เคยฆ่าคน
       - เลิศน้ำใจ วินัยดี เชิดชู ประเพณี สามัคคี อาวุโส
       - ใฝ่รู้ สู้งาน คิดเป็น
       
       มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (Mae Fah Luang University)
       - การดำเนินชีวิตด้วยปัญญา เป็นชีวิตที่ประเสริฐที่สุด
       
       มหาวิทยาลัยนเรศวร (Naresuan University)
       - วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม นำสังคม
       - มหาราชแห่งความภูมิใจ มหาวิทยาลัยแห่งปัญญา

       
       มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Khon Kaen University)
       - วิทยา คือ ความรู้ดี จริยา คือ ความประพฤติดี ปัญญา คือ ความฉลาด เกิดแต่การเรียนดี และคิดดี
       
       มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Mahasarakham University)
       - ผู้มีปัญญา พึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน (พหูนํ ปณฺฑิโต ชีเว)
       
       มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Ubon Ratchathani University)
       - ครองตน ครองคน ครองงาน
       
       มหาวิทยาลัยบูรพา (Burapha University)
       - สุโข ปญฺญาปฏิลาโภ (ความได้ปัญญาทำให้เกิดสุข)
       
       มหาวิทยาลัยรังสิต (Rangsit University)
       - การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ

       
       มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (Assumption University of Thailand)
       - Labor Omnia Vincit วิริยะ อุสาหะ นำมาซึ่งความสำเร็จทั้งปวง
       
       มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (Bangkok University)
       - ความรู้ คู่ความดี

       
       สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang)
       - การศึกษา วิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศ
       
       มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (Sukhothai Thammathirat Open University)
      - เรียนอย่างมีความสุข จบอย่างมีคุณภาพ

       
       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Prince of Songkla University)
       - ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์
       
       มหาวิทยาลัยทักษิณ (Thaksin University)
     - ปัญญา จริยธรรม นำการพัฒนา
       
       มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (Dhurakij Pundit University)
       - แหล่งสร้างปัญญา ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี
       - บัณฑิตต้องถึงพร้อมทั้งคุณธรรมและคุณวุฒิ
       
       มหาวิทยาลัยหอการค้า (University of the Thai Chamber of Commerce)
       - คุณธรรมพัฒนาบัณฑิต คุณภาพวิชาชีพพัฒนาสังคมไทย
       
       สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) (National Institute of Development Administration)
       - นตฺถิ ปญฺญฺสมา อาภา (ไม่มีแสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญา)
       
       มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (Huachiew Chalermprakiet University)
       คุณงามความดี บริสุทธิ์คุณ การกระทำความดี
       
       มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด (Stamford International University)
   - The Difference is Real

ข้อมูลจาก   Manager

ไม่มีความคิดเห็น: