วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

รับตรง ราชภัฏมหาสารคาม 2555

ด้วยมหาวิทยาลัย ราชภัฏมหาสารคม มีความประสงค์จะรับนักศึกษาประเภทคัดเลือกรอบทั่วไป ภาคปกติประจำปีการศึกษา 2555 

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 6 เมษายน 2555
 
คุณสมบัติ
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
 
รายละเอียดทั้งหมด  http://cc.rmu.ac.th/file/howto_reg.pdf
เว็บไซต์หลัก  http://www.rmu.ac.th/
 

ไม่มีความคิดเห็น: