วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2558

นักเรียนที่เซนต์เอกสารสมัครโควต้า ม.ศิลปากรไม่เรียบร้อย

นักเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ให้มาเซนต์เอกสารสมัครโควต้า ม.ศิลปากรเพิ่มเติมที่ห้องแนะแนวด่วนค่ะ
1.นางสาวอภิชญา  สังขกุล
2.นางสาววรรณพร  เหลาซิค
3.นายชยเดช  อินสุข
4.นางสาวธัญสุดา   แฉล้มนงนุช
5.นางสาวกนกภรณ์  ทองด้วง
6.นางสาววรนิษฐา  ต้องสมบูรณ์ดี
7.นางสาวดวงพร  กล่อมเกลี้ยง
8.นางสาวกสุกุลยา  เพชรชื่น
9.นางสาวสุทธิดา  สุทธิบูลย์
10.นางสาวจิราภรณ์  จิตรปราณี
11.นางสาวพิจาริน  กุ้ยบำรุง
12.นางสาวธันยพร  คุ้มมาลัย
13.นางสาววรัญญา  ไชยภูมิสกุล
14.นางสาวธัญญศร   นวมนาคะ

ไม่มีความคิดเห็น: