วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2558

รับตรง โครงการพิเศษหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ม.ขอนแก่น 59

การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีโครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา  2559

 กำหนดการรับสมัครและการสอบ

เปิดรับสมัครทาง Internet  website :  http://pharm.kku.ac.thวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2558
ผู้มีสิทธิ์สมัคร
1. กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทั่วประเทศ  ที่มีผลการเรียนรวมเฉลี่ยในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยนับถึงภาคต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไม่ต่ำกว่า 3.00
2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ที่มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00
การคัดเลือก :
โครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
คัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน 6 รายวิชา ได้แก่ สามัญ 1 (ภาษาไทยและสังคมศึกษา) คณิตศาสตร์ อังกฤษ เคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยา และการสอบสัมภาษณ์  รับจำนวน 60 คน
โครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติ
คัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน 6 รายวิชา ได้แก่ สามัญ 1 (ภาษาไทยและสังคมศึกษา) คณิตศาสตร์ อังกฤษ เคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยา  และสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (Competency Test) และการสอบสัมภาษณ์  รับจำนวน 55 คน

ไม่มีความคิดเห็น: