วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2558

รับตรง ทุนการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการพิเศษ ม.ศิลปากร 59


 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์จะจัดสรรทุนการศึกษา สำหรับผู้มีสิทธิเข้าศึกษา ในโครงการต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมผู้ที่มีผลคะแนนการสอบคัดเลือกหรือผลการเรียนดี
 
 สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ และสาขาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี 
    เปิดรับสมัคร 14 กันยายน ถึง 22 ตุลาคม 2558

          
          
          
 
 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ 
         เปิดรับสมัคร 11 กันยายน ถึง 22 ตุลาคม 2558

          
          
          

ไม่มีความคิดเห็น: