วันอังคารที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2558

รายชื่อนักเรียนที่ต้องมาเซนต์เอกสารเพิ่มเติม ด่วนๆๆๆๆๆๆๆๆ

นักเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ให้มาเซนต์เอกสารเพิ่มเติมที่ห้องแนะแนว ภายใน 30 กันยายน 2558 นี้นะคะ
1.นายพิตรพิบูล  เกลี้ยงเกลา
2.นางสาวณัฐศิกา   แจ่มด้วง
3.นางสาวสุนิสา  ปลื้มบำเรอ
4.นายเอกธวัช   พูพะเนียด
5.นางสาวรวิสรา  สีกะมุด
6.นางสาวเจนจิรา  บุญรักษา
7.นายณัฐภัทร  ขวัญปัญญาพร
8.นางสาวพรชิตา  ประสูตร์แสงจันทร์
9.นางสาวธันยพร  คุ้มมาลัย
10.นางสาววรัญญา  ไชยภูมิสกุล
11.นางสาวธัญญศร  นวมนาคะ
12.นางสาวพิจาริน  กุ้ยบำรุง
13.นางสาวสุทธิดา  สุทธิบูลย์
14.นางสาวจิราภรณ์  จิตรปราณี
15.นายณัฐวุฒิ  เอี่ยมสุขประเสริฐ
16.นางสาวดวงพร  กล่อมเกลี้ยง
17.นายธนภัทร  ชื่นมาธูรไพจิตร
18.นางสาวสุกุลยา  เพชรชื่น
19.นายวรท  สุทธางกูร
เพื่อนใครอ่านเจอแล้วช่วยบอกต่อด้วยนะคะ

ไม่มีความคิดเห็น: