วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2558

รับตรงและโควตา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ลาดกระบัง 59

ณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 

ระบบรับตรง เปิดรับสมัคร 10 กันยายน 2558 ถึง 15 มกราคม 2559
ระบบโควตา  เปิดรับสมัคร 1  ตุลาคม  – 30 พฤศจิกายน 2558

แบบโควตา
1. โควตานักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ
ผู้สมัครต้องเป็น 1) นักเรียนที่การอบรมค่าย 2 สอวน. ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือ  2) นักเรียนที่เป็นตัวแทนศูนย์ สอวน.ต่าง ๆ ทั่วประเทศเพื่อเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ระดับชาติของ สอวน. ใน 5 สาขาวิชา  ดังนี้   คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา หรือ 3) นักเรียนที่สอบได้ลำดับที่ 1-45 ในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติของ สอวน. ใน 5 สาขาวิชาดังนี้ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา หรือ 4) นักเรียนที่ได้สิทธิไม่ต้องสอบแข่งขันรอบที่ 1 หรือผ่านการคัดเลือกการสอบแข่งขันรอบที่ 1 หรือผ่านการคัดเลือกการสอบแข่งขันรอบที่ 2 ในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการของ สสวท.ใน 5 สาขาวิชา ดังนี้ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา
2. โควตาโครงการนักเรียนเรียนดี
ผู้สมัครเป็นนักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) 4 ภาคการศึกษาแรกในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่น้อยกว่า 3.25 และมีผลการเรียนเฉลี่ยตามกลุ่มสาระ (GPA) ในหมวดวิชาคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 3.50 หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 3.50 และภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 3.00 ** และมีเปอร์เซ็นไทล์แรงค์ (ให้โรงเรียนระบุแจ้งเป็นใบรับรองมาด้วย) มีการทดสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญาในวันสัมภาษณ์ (โรงเรียนเป็นผู้เสนอชื่อ)
3. โควตาโครงการความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
ผู้สมัครเป็นนักเรียนที่ทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันฯ โดยมีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX)  4 ภาคการศึกษาแรก ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่น้อยกว่า 3.25 และมีผลการเรียนเฉลี่ยตามกลุ่มสาระ (GPA) 4 ภาคการศึกษาแรก ในหมวดวิชาคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 3.25 และหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 3.25 และภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 3.00 ** และมีเปอร์เซ็นไทล์แรงค์ (ให้โรงเรียนระบุแจ้งเป็นใบรับรองมาด้วย) มีการทดสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญาในวันสัมภาษณ์  (โรงเรียนเป็นผู้เสนอชื่อ)
4. โควตานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประเภทที่ 1
1.) ผู้สมัครเป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) 4 ภาคการศึกษาแรก ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่น้อยกว่า 3.00 และมีผลการเรียนเฉลี่ยตามกลุ่มสาระ (GPA) 4 ภาคการศึกษาแรก ในหมวดวิชาคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 3.00 หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.00  และหมวดวิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 3.00 
2) เป็นผู้เคยเข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (National SoftwareContest: NSC)และ National Linux Competition (NLC) ที่จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) โดยผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ หรือ เป็นนักเรียนที่เคยเข้าร่วมการจัดทำโครงงานเพื่อส่งประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมศาสตร์ จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)โดยผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ หรือ เป็นนักเรียนที่เคยเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) หรือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) หรือ
3) มีผลงานในการแข่งขันทางวิชาการอื่นๆ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับประเทศ ที่เทียบเท่ากับผลงานตามที่ระบุในข้อ 2 ซึ่งทั้งนี้ให้รวมถึงการแข่งขันที่จัดโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 ประเภทที่ 2
            มีผลงานโดดเด่นทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวตกรรม โดยมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
  1. ได้รับอนุสิทธิบัตร  สิทธิบัตร หรือ รางวัลระดับชาติหรือนานาชาติทางด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวตกรรม
  2. มีผลงานการพัฒนาซอฟต์แวร์ ระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีสารเทศ หรือ นวัตกรรมที่มีคุณภาพในระดับอาชีพสามารถใช้งานได้จริง โดยผู้สมัครเป็นเจ้าของผลงานหลัก
กำหนดการรับสมัครโควตาทุกประเภท
รายละเอียด
กำหนดการของคณะ
1. รับสมัคร
1  ตุลาคม  – 30 พฤศจิกายน 2558
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
9 ธันวาคม 2558
3. สอบสัมภาษณ์
17 ธันวาคม 2558
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ และยืนยันสิทธิ์
21  ธันวาคม 2558
5. รายงานตัว/ชำระเงิน
22-28 ธันวาคม 2558
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.it.kmit.ac.th


แบบรับตรง
            ผู้สมัครเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าและมีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX)  4 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 2.50 (กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ 6 ภาคการศึกษา)
กำหนดการรับสมัครปีการศึกษา 2559

รายละเอียด
กำหนดการของคณะ
1. รับสมัคร
10 กันยายน 2558 - 15 มกราคม 2559
2. ชำระเงินค่าสมัครสอบ
10 กันยายน 2558 - 18 มกราคม 2559
2. ประกาศเลขที่นั่งสอบและผังสอบข้อเขียน
29  มกราคม 2559
3. สอบข้อเขียน
วันเสาร์ 20 กุมภาพันธ์ 2559
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
4 มีนาคม 2559
5. สอบสัมภาษณ์
10 มีนาคม 2559
6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ และยืนยันสิทธิ์
14 มีนาคม 2559
7. รายงานตัว/ชำระเงิน
 29 มีนาคม – 4 เมษายน 2559
 สามารถสมัครเข้าศึกษาต่อได้ที่  www.reg.kmitl.ac.th

ไม่มีความคิดเห็น: