วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2558

รับตรงทั่วประเทศ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 58 จำนวน250 คน

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะรับสมัคร เพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2558 โดยวิธีพิเศษ สอบตรง จำนวน 250 คน
เปิดรับสมัคร 1 มีนาคม ถึง 31 พฤษภาคม 2558
หน้าเว็บไซต์หลัก  http://law.kku.ac.th/ent/

ไม่มีความคิดเห็น: