วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2558

รับตรง ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา 2558 รอบที่ 2


วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา Chitralada Technology College
เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 17 เมษายน 2558

วิธีรับสมัคร
1) สมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานการสมัครและชาระเงินค่าสมัคร 500 บาท ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ฝ่ายการเงิน อาคาร 604 ชั้น 1 สานักพระราชวัง สนามเสือป่า ในวันและเวลาราชการ
2) สมัครทางไปรษณีย์ พร้อมหลักฐานการสมัครและแนบสาเนาการชาระเงินค่าสมัคร 500 บาท โดยสั่งจ่ายผ่าน ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 067-214652-5 ชื่อบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา สาขาสวนจิตรลดา ประเภทออมทรัพย์ (โปรดเก็บฉบับจริงไว้ เพื่อเป็นการยืนยันการชาระเงินค่าสมัคร)
หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
1. สำเนาใบแสดงคุณวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ (จบ ม.6 , ปวช.3 หรือผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา)
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
4. รูปถ่ายขนาด 3X4 ซม. จำนวน 2 รูป (ติดในใบสมัคร 1 รูป อีก 1 รูป เขียน ชื่อ – สกุล หลังรูป และนำส่งมาพร้อมใบสมัคร)
5. สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล-คำนำหน้า (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
หมายเหตุ ผู้สมัครต้องลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ เมื่อสมัครแล้วผู้สมัครไม่สามารถขอเงินค่าสมัครคืนได้ไม่ว่ากรณีใด
หมายเหตุ:สมัครด้วยตนเองตามวันเวลาดังกล่าวข้างต้น แต่งกายด้วยชุดสุภาพหรือชุดนักเรียน – นักศึกษา
ค่าใช้จ่าย
        *  ค่าธรรมเนียมในการสมัครและการคัดเลือก  จำนวนเงิน  500.-บาท
        *  ค่าใช้จ่ายในการศึกษา/ภาคเรียน
        คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาไฟฟ้ากำลัง แบบเหมาจ่ายจำนวน  29,500.-บาท
          คณะบริหารธุรกิจ : สาขาการตลาด สาขาธุรกิจอาหาร สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ แบบเหมาจ่ายจำนวน  27,500.-บาท
 
** ในการนี้นักศึกษาได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้เรียนภาษาที่ 3 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
** เมื่อเรียนจบแล้วสามารถเข้าทำงานในสถานประกอบการได้
หน้าเว็บไซต์การรับสมัคร   http://www.cdtc.ac.th/
UniGang :  ผมได้ไปเยี่ยมชม วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา มาเมื่่อสัปดาห์ก่อนนะครับ ผมเลยมีข้อมูลมาฝาก

-  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ องค์บริหารโรงเรียนจิตรลดา มีพระราชประสงค์ขยายโอกาสทางการศึกษา จากระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และต่อยอดขึ้นมาเป็นภาคอุดมศึกษาในระดับปริญญาตรี
- น้องที่จะเข้าใหม่ จะได้เรียนอาคารใหม่ ตอนนี้ก่อสร้างใกล้เสร็จหมดแล้ว เป็นอาคาร 4 ชั้น  ชั้น 4 ได้ข่าวว่าจะเป็นห้องทรงงานของพระเทพฯ   1-3 จะเป็นพื้นที่สำหรับการเรียนการสอน
- คณะอาจารย์ คุณภาพสูงแน่นอนครับ อาจารย์สายเทคโนโลยีจะมาจาก 3 พระจอม /   คณะบริหาร ก็มาจากสถาบันรัฐบาลชื่อดังทั้งนั้นครับ ( ตอนนี้ก้มีอาจารย์อาสามาช่วยสอนจำนวนมากนะครับ )  
- การเรียนการสอน เท่าที่ผมได้สัมภาษณ์จะเน้นไปที่เรียนแล้วสามารถทำงานได้จริงนะครับ น้องๆจะได้ฝึกงานตั้งแต่ ปี 2 เลยครับ สายเทคโนโลยี ตอนนี้เท่าที่ทราบจะได้ฝึกงานกับ bmw , สายบริหาร ได้ฝึกงานกับ s&p  / บริษัทอื่นๆจะเพิ่มมาเรื่อยๆ
- ผมว่าผู้ปกครอง คงชอบที่นี่มาก เพราะที่นี่จะสอนเรื่องมารยาทด้วย เรียนในเขตวังมารยาทเคร่งนิดนึง >.<
- สายเทคโนโลยี รับได้ 100 คน / สายบริหาร 200 คน
- ภาษาที่ 3 สมเด็จพระเทพฯ มีพระมหากรุณาธิคุณให้นักศึกษาทุกคนได้เรียนฟรี / ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส เป็นต้น
- ที่นี่เน้นภาษาอังกฤษ ด้วยนะครับ มีลงเรียนทุกเทอม
- คัดเลือกโดยสอบตรง !! ข้อสอบยากไหม  / รุ่นพี่คนนี้บอกข้อสอบยาก !!! เค้าได้ GAT 287 ยังบอกว่ายากเลย 555+ / ผมเลยไปถามอาจารย์ ข้อสอบเป็นแค่ตัวคัดกรองเบื้งต้น ยังมีสอบสัมภาษณ์ อีก ปีก่อน มีบางคนไม่เก่งมากแต่อาจารย์เห็นแวว ก็ได้เรียนนะครับ / โดยสถาบันนี้เน้นสอนให้คนเป็นคนดี มากกว่าคนเก่งนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น: