วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2558

ทุนเพชรพระจอมเกล้า ปีการศึกษา 2558

UploadImage

โครงการรับนักศึกษาความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า ประจำปีการศึกษา 2558 เปิดรับสมัครถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558

เอกสารการสมัคร มีดังนี้ 
1. ใบสมัครติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (ใบสมัครพิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร)
2. สำเนาผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. แฟ้มสะสมผลงาน

หมายเหตุ : ไม่ต้องอัพโหลดเอกสารในระบบรับสมัคร เมื่อสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วให้รวบรวมเอกสารการสมัครให้ครบถ้วน และส่งมาที่สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มจธ. เลขที่ 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 และขอให้ผู้สมัครเขียนระบุประเภทความสามารถพิเศษที่ต้องการสมัครลงในใบสมัครก่อนส่งเอกสารมาด้วย
ภายในวันที่ 3 เมษายน 2558 (ดูตราประทับไปรษณีย์) 

กำหนดการและเกณฑ์การรับสมัคร


ข้อมูลการรับสมัครเพิ่มเติม
http://admission.kmutt.ac.th/bachelor/archives/20273
ภาพประกอบจาก http://www4.sit.kmutt.ac.th/

ไม่มีความคิดเห็น: