วันอังคารที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2558

สทศ แจ้งยกเลิกชำระเงินสมัครสอบ GAT/PAT ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ !!

เนื่องจากธนาคารไทยพาณิชย์ไม่สามารถให้บริการเป็นผู้แทนของสถาบันทดสอบฯ ในการออก ใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษี ตามกฎหมายรัษฎากร ซึ่งกําหนดให้สถาบันทดสอบฯ ที่ได้จดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายรัษฎากรแล้ว จะต้องออกใบกํากับภาษีให้แก่ผู้สมัครสอบที่ชําระเงินค่าสมัครสอบ ได้ทุกราย สถาบันทดสอบฯ จึงจําเป็นต้องระงับการเป็นผู้แทนรับชําระค่าสมัครสอบการทดสอบความถนัด ทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของธนาคาร ไทยพาณิชย์ออกไปก่อน
ดังนั้น ผูู้สมัครสอบสามารถชําระเงินค่าสมัครสอบผ่านผูู้รับชําระเงินได้เฉพาะธนาคารกรุงไทย และเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขาทั่วประเทศเท่านั้น 

ไม่มีความคิดเห็น: