วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2558

โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท(CPIRD) และโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน(ODOD) สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2559มหิดล สมทบ 5

            สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล  เปิดรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ตามความร่วมมือของมหาวิทยาลัยมหิดลกับกระทรวงสาธารณสุขใน โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (CPIRD) และ โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) ปีการศึกษา 2559 ของศูนย์แพทย์ฯ 4 แห่ง ได้แก่
            1. ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.มหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
            2. ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.สวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์
            3. ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.ราชบุรี จังหวัดราชบุรี
            4. ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

จำนวนที่รับ
            1. ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.มหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (CPIRD) และ โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2559
            2. ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.สวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์
โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (CPIRD) และ โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2559
            3. ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.ราชบุรี จังหวัดราชบุรี
โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (CPIRD) และ โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2559
            4. ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (CPIRD) และ โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2559

คุณสมบัติผู้สมัคร
            - กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2558
            -  มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต่ํากว่า 3.00

คุณสมบัติเฉพาะ
            - ศูนย์แพทย์ฯ รพ.สวรรค์ประชารักษ์
          CPIRD :
          ผู้สมัคร และบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ต้องมีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัด ที่สมัคร ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี จนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี และกำแพงเพชร กรณี บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ที่เป็นข้าราชการต้องโยกย้าย ให้มีคำสั่งโยกย้ายจากต้นสังกัด เป็นหลักฐาน
          ต้องเป็นนักเรียนที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ ในจังหวัด หรือกลุ่มจังหวัดของภาคเหนือ 17 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ นาน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ตาก สุโขทัย พิจิตร นครสวรรค์ กำแพงเพชร และอุทัยธานี
          ODOD :
          ผู้สมัคร และบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ต้องมีทะเบียนบ้านอยู่นอกเขต อำเภอเมือง ของจังหวัดที่สมัครต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี จนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี และกำแพงเพชร กรณี บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ที่เป็นข้าราชการต้องโยกย้าย ให้มีคำสั่งโยกย้ายจากต้นสังกัด เป็นหลักฐาน
          ต้องเป็นนักเรียนที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ของโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่สมัคร ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี และกำแพงเพชร
          จะต้องสมัครและเข้าค่ายเตรียมความพร้อมที่จัดโดยศูนย์แพทย์ฯ โดยได้รับการรับรองจากผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ฯ

            - ศูนย์แพทย์ฯ รพ.มหาราชนครราชสีมา
          CPIRD :
          ผู้สมัคร และบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ต้องมีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัด ที่สมัคร ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี จนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ และชัยภูมิ กรณี บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ที่เป็นข้าราชการต้องโยกย้าย ให้มีคำสั่งโยกย้ายจากต้นสังกัด เป็นหลักฐาน
          ต้องเป็นนักเรียนที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ของโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัด หรือกลุ่มจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม บึงกาฬ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร ศรีสะเกษ หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ และนครราชสีมา
          ODOD :
          ผู้สมัคร และบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ต้องมีทะเบียนบ้านอยู่นอกเขต อำเภอเมือง ของจังหวัดที่สมัครต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี จนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา อำเภอโนนสูง สีดา บัวลาย บ้านเหลื่อม แก้งสนามนาง คง บัวใหญ่ ประทาย เมืองยาง ชุมพวง ลำทะเมนชัย พิมาย และโนนแดง เท่านั้น กรณี บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ที่เป็นข้าราชการต้องโยกย้าย ให้มีคำสั่งโยกย้ายจากต้นสังกัด เป็นหลักฐาน
          ต้องเป็นนักเรียนที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ของโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา อำเภอโนนสูง สีดา บัวลาย บ้านเหลื่อม แก้งสนามนาง คง บัวใหญ่ ประทาย เมืองยาง ชุมพวง ลำทะเมนชัย พิมาย และโนนแดง เท่านั้น
          จะต้องสมัครและเข้าค่ายเตรียมความพร้อมที่จัดโดยศูนย์แพทย์ฯ โดยได้รับการรับรองจากผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ฯ

            - ศูนย์แพทย์ฯ รพ.ราชบุรี
          CPIRD :
          ผู้สมัคร และบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ต้องมีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัด ที่สมัคร ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี จนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร ได้แก่ จังหวัดราชบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี นครปฐม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ กรณี บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ที่เป็นข้าราชการต้องโยกย้าย ให้มีคำสั่งโยกย้ายจากต้นสังกัด เป็นหลักฐาน
          ต้องเป็นนักเรียนที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ของโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัด หรือกลุ่มจังหวัดของภาคกลางและภาคตะวันออก 25 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี ระยอง และสระแก้ว
          ODOD :
          ผู้สมัคร และบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ต้องมีทะเบียนบ้านอยู่นอกเขต อำเภอเมือง ของจังหวัดที่สมัครต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี จนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร ได้แก่ จังหวัดราชบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี นครปฐม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ กรณี บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ที่เป็นข้าราชการต้องโยกย้าย ให้มีคำสั่งโยกย้ายจากต้นสังกัด เป็นหลักฐาน
          ต้องเป็นนักเรียนที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ของโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่สมัคร ได้แก่ ราชบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี นครปฐม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์
          จะต้องสมัครและเข้าค่ายเตรียมความพร้อมที่จัดโดยศูนย์แพทย์ฯ โดยได้รับการรับรองจากผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ฯ

            - ศูนย์แพทย์ฯ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช
          CPIRD :
          ผู้สมัคร และบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ต้องมีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดที่สมัคร ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี จนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ตรัง และภูเก็ต กรณี บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ที่เป็นข้าราชการต้องโยกย้าย ให้มีคำสั่งโยกย้ายจากต้นสังกัด เป็นหลักฐาน
          ต้องเป็นนักเรียนที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ของโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัด หรือกลุ่มจังหวัดของภาคใต้ 14 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช พังงา พัทลุง ภูเก็ต ระนอง สตูล สงขลา สุราษฎร์ธานี นราธิวาส ยะลา และปัตตานี
          ODOD :
          ผู้สมัคร และบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ต้องมีทะเบียนบ้านอยู่นอกเขต อำเภอเมือง ของจังหวัดที่สมัครต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี จนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช กระบี่ และพังงา กรณี บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ที่เป็นข้าราชการต้องโยกย้าย ให้มีคำสั่งโยกย้ายจากต้นสังกัด เป็นหลักฐาน
          ต้องเป็นนักเรียนที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ของโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่สมัคร ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช กระบี่ และพังงา
          จะต้องสมัครและเข้าค่ายเตรียมความพร้อมที่จัดโดยศูนย์แพทย์ฯ โดยได้รับการรับรองจากผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ฯ


การรับสมัคร
           - รับสมัครทางออนไลน์ ทางเว็บไซต์ http://www.mahidol.ac.th/directadmission ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 เวลา 12.00 น
           - ให้ผู้สมัครคีย์ข้อมูลออนไลน์ และดาวน์โหลดใบแจ้งการชําระเงิน/ใบเสร็จรับเงินค่าสมัคร (MU.02) โดยนําไปชําระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย และธนาคารทหารไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558 ตามเวลาทําการของธนาคาร
           - ให้ผู้สมัครสั่งพิมพ์ใบสมัคร (MU.01) ใบจ่าหน้าซอง (MU.04) (สําหรับปะหน้าซองขนาด A4) และจัดส่งพร้อมหลักฐานการสมัครทั้งหมดทางไปรษณีย์ (ลงทะเบียน) ไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2558 ไปยัง กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

วิธีการคัดเลือก 
           - มหาวิทยาลัยประกาศที่นั่งสอบและสนามสอบให้กับผู้สมัครที่ชําระค่าสมัครและส่งซองเอกสารหลักฐานแล้วทางเว็บไซต์ http://www.mahidol.ac.th/directadmission  วันที่ 2 – 13 พฤศจิกายน 2558
           - สอบข้อเขียนของมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้สมัครในระบบมหิดลเพื่อชาวชนบทสอบข้อเขียน วันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 มี 7 วิชา ได้แก่ วิชาเคมี วิชาฟิสิกส์ วิชาชีววิทยา วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย และวิชาสังคมศึกษากับความรู้ทั่วไป
              หมายเหตุ ผู้สมัครจะต้องเข้าสอบทุกวิชา หากขาดสอบวิชาใดวิชาหนึ่งจะหมดสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก
           - ประกาศผู้ผ่านข้อเขียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันที่ 8 ธันวาคม 2558 ณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และทางเว็บไซต์ http://www.mahidol.ac.th/directadmission  


พี่โดมแนะน้อง
           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่
           - ดาวน์โหลด รายละเอียดการเข้าค่ายเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาใน หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอําเภอหนึ่งทุน (ODOD) คลิกที่นี่
           - Website : รับสมัครนักศึกษา ระบบรับตรง 2559 มหาวิทยาลัยมหิดล คลิกที่นี่  

ไม่มีความคิดเห็น: