วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2558

โควตา 28 จังหวัด มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2559โควตา 28 จังหวัด มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2559

            มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัคร นักเรียนที่กำลังศึกษา ม.6 หรือวุฒิเทียบเท่า ในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ใน 28 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชุมพร ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง อุทัยธานี เข้าศึกษาผ่านระบบรับตรง โควตาพิเศษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2559 มีรายละเอียดดังนี้

กำหนดการคัดเลือก
            - วันที่ 1 กันยายน 2558 –15 ตุลาคม 2558 :  รับสมัครคัดเลือกฯ ด้วยตนเองทางเว็บไซต์ www.quota.su.ac.th  ชำระเงินค่าสมัคร และ ส่งเอกสารการประกอบการสมัคร โดยอัพโหลดผ่านระบบออนไลน์ หรือ ส่งทางไปรษณีย์ หรือ ส่งผ่านโรงเรียน
            - วันที่ 1 มีนาคม 2559  :  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
            - วันที่ 13 มีนาคม 2559  :  สอบสัมภาษณ์
            - วันที่ 1 เมษายน 2559  :  ประกาศรายชื่อผู้ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
            - วันที่ 26-29 เมษายน 2559  :  ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ ที่เว็บไซต์ สอท.
            - วันที่ 10 พฤษภาคม 2559  :  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

คณะที่เปิดรับ
            - เปิดรับ 7 คณะ รวม 2,015 คน ได้แก่
             คณะอักษรศาสตร์ จำนวน 325 คน
             คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 110 คน
             คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 275 คน
             คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 140 คน
             คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 390 คน
             คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 550 คน
             คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 225 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร
            - นักเรียนที่กำลังศึกษา ม.6 หรือวุฒิเทียบเท่า ในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ใน 28 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชุมพร ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง อุทัยธานี ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2559
            - ไม่กำหนดเกรดขั้นต่ำในการสมัคร ยกเว้น 
              คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และเทคโนโลยีอาหาร ต้องมี GPA กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ 4 ภาคการศึกษา รวมกันไม่น้อยกว่า 2.75
              คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ วัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี และธุรกิจวิศวกรรม ต้องมี GPA กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ  4 ภาคการศึกษา รวมกันไม่น้อยกว่า 3.00  

เกณฑ์การคัดเลือก
            - คะแนน GAT/PAT ครั้งที่ 1/2559 + วิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2559 +วิชาเฉพาะที่จัดสอบโดยคณะ(เฉพาะคณะอักษรศาสตร์)
โควตา 28 จังหวัด มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2559
โควตา 28 จังหวัด มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2559
โควตา 28 จังหวัด มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2559
โควตา 28 จังหวัด มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2559
โควตา 28 จังหวัด มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2559
โควตา 28 จังหวัด มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2559
โควตา 28 จังหวัด มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2559


การสมัครและค่าสมัคร
            - ผู้สมัครเลือกสมัครได้ 1 สาขาวิชาเท่านั้น
            - ค่าสมัคร 450 บาท

ไม่มีความคิดเห็น: