วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2558

มาแล้ว รับตรงทั่วประเทศ ทุกคณะ ม.มหาสารคาม 2559

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีนโยบายที่จะกระจายโอกาสให้มีนักเรียน นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยุ่ในชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ได้เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาเพิ่มมากขึ้น จึงเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559  ในหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต การแพทย์แผนไทยประยุกต์ เภสัชศาสตรบัณฑิต พยาศาสตรบัณฑิต สาธารสุขศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต สัวแพทยศาสตรบัณฑิต และคณะอื่นๆ
เปิดรับสมัคร  1- 30 พฤศจิกายน 2558
 เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประเภทโควตารับตรงทั่วประเทศ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

          ส่วนที่ 1 การคิดค่าน้ำหนักผลการเรียน 5 ภาคเรียน และค่าน้ำหนักคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT จำนวน 3 องค์ประกอบ คิดเป็น 100% ประกอบด้วย
                   องค์ประกอบที่ 1  ค่าน้ำหนักผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตามที่สาขาวิชากำหนด คิดเป็น 10 %
                   องค์ประกอบที่ 2  ค่าน้ำหนักผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามที่สาขาวิชากำหนด คิดเป็น 20 %
                   องค์ประกอบที่ 3  ค่าน้ำหนักคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT จากการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2559 ตามที่สาขาวิชากำหนด คิดเป็น 70 % 
หน้าเว็บไซต์หลักการรับสมัคร   http://www.acad2.msu.ac.th/quota2559/index.php

ไม่มีความคิดเห็น: