วันศุกร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2559

รับตรง หลักสูตรเอเชียศึกษา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 59การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเอเชียศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัคร 18 เมษายน ถึง 17 พฤษภาคม 2559

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. เป็นผู้ที่มีคะแนนสอบวัดความรู้ จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ดังนี้
2.1 คะแนนผลการสอบ O-NET 3 รายวิชา คือ 01 ภาษาไทย  02 สังคมศึกษา  03 ภาษาอังกฤษ
2.2 คะแนนผลการสอบความถนัดทั่วไป (GAT)
3. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัคร

เกณฑ์การคัดเลือก

พิจารณาจากคะแนนสอบวัดความรู้จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) โดยใช้คะแนนผลการสอบ ดังต่อไปนี้
1. คะแนนผลการสอบ O-NET คิดค่าน้ำหนักเป็นคะแนน ร้อยละ 50 โดยไม่กำหนดคะแนนขั้นต่ำ ดังนี้
01 ภาษาไทย คิดค่าน้ำหนัก ร้อยละ 15
02 สังคมศึกษา คิดค่าน้ำหนัก ร้อยละ 15
03 ภาษาอังกฤษ คิดค่าน้ำหนัก ร้อยละ 20
2. คะแนนผลการสอบความถนัดทั่วไป (GAT) คิดค่าน้ำหนักเป็นคะแนน ร้อยละ 50 โดยไม่กำหนดคะแนนขั้นต่ำ
หมายเหตุ การพิจารณาของคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกถือเป็นที่สุด

จำนวนนักศึกษาที่รับเข้าศึกษา

จำนวนนักศึกษาที่รับเข้าศึกษา ในแต่ละปีการศึกษา จำนวน 200 คน แบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ
ผู้สมัครที่เลือกศึกษาภาษาจีน 70 คน
ผู้สมัครที่เลือกศึกษาภาษาญี่ปุ่น 70 คน
ผู้สมัครที่เลือกศึกษาภาษาเกาหลี 30 คน
ผู้สมัครที่เลือกศึกษาภาษาเวียดนาม 30 คน
หมายเหตุ คณะอักษรศาสตร์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้รับเข้าศึกษาแต่ละกลุ่มตามความเหมาะสม
หน้าเว็บไซต์หลัก  http://www.arts.su.ac.th/

ไม่มีความคิดเห็น: