วันศุกร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2559

รับตรง 4 โครงการ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 59คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา มีความประสงค์จะรับสมัครบุลคล เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559  
เปิดรับสมัคร 12 มกราคม ถึง 12 กุมภาพันธ์ 2559
สาขาที่เปิดรับสมัคร
+กลุ่มวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ ผู้ปฎิบัติงานบนเรือ
+วิศวกรรมนอกฝั่ง
+สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ
+สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล

ไม่มีความคิดเห็น: