วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2558

รับตรง สาขาการจัดการโรงแรม หลักสูตรนานาชาติ สองปริญญา ม.ศิลปากร Vatel 59


Vatel International Business School จับมือกับ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดสอน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ สองปริญญา)
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย       หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ)
ภาษาอังกฤษ     Bachelor of Business Administration Hotel Management (International Program)
 
ชื่อปริญญา (Double Degree)
 • ปริญญาบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการธุรกิจโรงแรม จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ปริญญาบัณฑิต สาขาการจัดการโรงแรมนานาชาติ จากสถาบันวาแตล ประเทศฝรั่งเศส (Vatel International Business School)

วันเปิดรับสมัครนักศึกษา      1 – 30 ตุลาคม 2558

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
 • กำลังศึกษาอยู่ หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถาบันที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
 • มีผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL  ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน(PBT) หรือ  173  คะแนน(CBT) หรือ 61 คะแนน(IBT) หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.5  โดยผลคะแนนไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร หรือ สอบผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับการศึกษาของสถาบันวาแตล และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือก
 • ชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 500 บาท ผ่านบัญชี
ธนาคารกรุงไทย สาขาบางขุนนนท์
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาการจัดการ
เลขที่บัญชี 058-0-33437-6
(ระหว่างวันที่ 1 – 30 ตุลาคม 2558)

หลักฐานประกอบการสมัคร
 • ใบสมัครคัดเลือก (สามารถขอรับใบสมัครผ่าน admissions@vatel.co.th  หรือ ดาวน์โหลดที่เว็บไซต์ www.vatel.co.th
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนา Passport (สำหรับนักศึกษาต่างชาติ)
 • สำเนาผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL  ไม่ต่ำกว่า 500 PBT หรือ  173  CBT  หรือ 61 IBT หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.5 (ถ้ามี) โดยผลคะแนนไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร
 • รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 • หลักฐานการโอนเงินค่าสมัคร

ยื่นเอกสารการสมัครด้วยตนเองที่ สถาบันวาแตล ประเทศไทย อาคาร กสท โทรคมนาคม     วิทยาเขตบางรัก หรือ รวบรวมเอกสารการสมัคร ส่งทางไปรษณีย์ ได้ที่ สถาบันวาแตล ประเทศไทย    เลขที่ 72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
(ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2558 ยึดตามวันที่ประทับตราไปรษณียากร)

                ค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • นักศึกษาไทย 75,000 บาท ต่อภาคการศึกษา หรือ 150,000 ต่อปีการศึกษา
 • นักศึกษาต่างชาติ 90,000 บาท ต่อภาคการศึกษา หรือ 180,000 ต่อปีการศึกษา

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร     02 639 7531-3
โทรสาร 02 639 7534
อีเมล admissions@vatel.co.th
เว็บไซต์ www.vatel.co.th
เฟซบุ๊ค  https://www.facebook.com/vatelthailand

ไม่มีความคิดเห็น: