วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2558

รับตรง โควตาบุตรของผู้ปกครองที่เป็นเจ้าของสถานประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร ลาดกระบัง 59โควตาบุตรของผู้ปกครองที่เป็นเจ้าของสถานประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2559  
เปิดรับสมัคร ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2558

Read more at http://www.unigang.com/Article/29270#X5KvazurURUwUpB0.99

ไม่มีความคิดเห็น: