วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2558

รับตรง BMIR รัฐศาสตร์ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์ ปี 2559


รับตรง BMIR รัฐศาสตร์ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์ ปี 2559
BMIR : Combined Bachelor and Master of Political Science in Politics and International Relations (English Program) รับสมัครบุคคเข้าศึกษาในหลักสูตรควบรัฐศาสตรบัณฑิตและรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการต่างประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ คณะรัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 100 คน
เปิดรับสมัคร 1 ตุลาคม ถึง 15 พฤศจิกายน 2558
Application Calendar for Academic Year 2016 (BMIR 8)
ADMISSION ANNOUNCEMENT
 Announcement from Thammasat University Admission to the Combined Bachelor and Master of Political Science Program in Politics and International Relations (English Program) Faculty of Political Science Academic Year 2016 (BMIR 8) (Thai/ English)
 Application Calendar for Academic Year 2016 (BMIR 8) (Thai English)
APPLICATION FORM
 Application for Applicants residing in Thailand (Word / PDF)
 Application for Applicants residing outside Thailand (Word / PDF)

ไม่มีความคิดเห็น: