วันพุธที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2558

สอบตรง โครงการทุนการศึกษา วิศวะช้างเผือกบูรพา 58 เปิดรับถึง 26 มิ.ย.

ในปีการศึกษา 2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีนโยบายที่จะรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ ในโครงการทุนการศึกษาวิศวะช้างเผือกบูรพา ส่งเสริมนักเรียนเรียนดี เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี จำนวน 50 ทุนการศึกษา สำหรับนักเรียนที่สำเร็จหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนระดับเตรียมอุดมศึกษาของรัฐบาลและเอกชนทั่วประเทศ เพื่อการพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยบูรพาสู่ความเป็นเลิศตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยบูรพา ในกลยุทธ์ที่ 3 ว่าด้วยการปฏิรูประบบการสร้างและพัฒนาสมรรถภาพบัณฑิตมหาวิทยาลัยบูรพาให้มีคุณธรรม เชี่ยวชาญในศาสตร์มีความสามารถทางการบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นของสังคม สามารถสร้างสรรค์คุณค่าและคุณประโยชน์แก่สังคม และในกลยุทธ์ที่ 4 ว่าด้วยการมุ่งเน้นการปรับระบบการเรียนการสอนและกระบวนการสร้างบัณฑิตประสิทธิภาพสูงและมีคุณภาพระดับสากล โดยหลักเกณฑ์และการคัดเลือกผู้รับทุนของโครงการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1. สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ของโรงเรียนระดับเตรียมอุดมศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชนภายในประเทศ
 2. มีความประพฤติเรียบร้อย (พิจารณาจากหนังสือรับรอง)
 3. ไม่เป็นผู้มีจิตฟั่นเฟือนหรือไม่สมประกอบจนไม่สามารถศึกษาได้
 4. ไม่ตาบอดสีขั้นรุนแรง (สำหรับผู้สมัครสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า)
 5. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 6. ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการได้รับทุนสนับสนุนที่มีรูปแบบเดียวกันจากแหล่งทุนอื่น
 7. ต้องไม่เป็นผู้ที่เคยเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยบูรพามาก่อน

รูปแบบของทุน
ทุนการศึกษาที่ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับ ครอบคลุมค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา รวมไปถึงค่าใช้จ่ายรายเดือน ตลอดทั้งหลักสูตรตามแผนการศึกษา ประกอบด้วยรายการต่าง ๆ ดังนี้
 • ค่าขึ้นทะเบียนการเป็นนิสิต
 • ค่าธรรมเนียมการทำบัตรประจำตัวนิสิต
 • ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย
 • ค่าบำรุงคณะวิศวกรรมศาสตร์
 • ค่าบำรุงหอสมุด
 • ค่าบำรุงกิจกรรมนิสิต
 • ค่าบำรุงกีฬา
 • ค่าบำรุงระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย
 • ค่าลงทะเบียน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพนิสิต
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง คนละไม่เกิน 4,000 บาทต่อเดือน (ระยะเวลา 10 เดือนต่อปี)
 • ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา คนละไม่เกิน 5,000 บาทต่อปี
จำนวนทุนและระยะเวลาการให้ทุน
ระยะเวลาการให้ทุน 4 ปีการศึกษาตลอดหลักสูตรตามแผนการศึกษาปกติ จำนวนไม่เกิน 50 ทุน โดยแบ่งเป็น 5 สาขาวิชา จำนวนสาขาวิชาละไม่เกิน 10 ทุนได้แก่
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
ฝ่ายวิชาการ สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ชั้น 3 อาคารเกษม จาติกวณิช
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
169 ถ. ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 
โทร. 0-3810 2222 ต่อ 3330
โทรสาร 0-3874 5806
http://www.eng.buu.ac.th/

หรือ ติดต่อโดยตรงได้ที่
ดร. มัณฑนา  รังสีโยภาส
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
โทร.082-323-6274
E-mail: montana@eng.buu.ac.th
รอบสอบตรงเปิดรับสมัครถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2558

เอกสารสำหรับการดาวน์โหลด
 1. ระเบียบการรับสมัคร และใบสมัคร

ไม่มีความคิดเห็น: